PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SZKOLNĄ I PRZEDSZKOLNĄ PO ZMIANACH PRAWA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-20

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SZKOLNĄ I PRZEDSZKOLNĄ PO ZMIANACH PRAWA

Data: 20 września 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przedszkoli, szkół prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, pracownicy organów prowadzących - urzędów gmin, starostw powiatowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

Cele i korzyści: Zarządzanie szkołą, czy przedszkolem wymaga ogromnej liczby dokumentów opisujących jej funkcjonowania we wszystkich obszarach. Warto zrobić przegląd dokumentacji, aby mieć pewność, że jest pełna i zgodna z obecnym stanem prawnym. Szczególnego znaczenia nabiera wdrożenie zmian dotyczących druków szkolnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U z 2018 poz. 93). W celu ułatwienia tego zadania podczas szkolenia przypominamy Państwu szkolenie w zakresie zarządzania dokumentacją przedszkola, szkoły w pięciu kategoriach:
- Dokumentacja organizacyjna szkoły.
- Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.
- Dokumentacja kadrowa.
- Dokumentacja finansowa szkoły.
- Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp.

Prowadzący: Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor książki Centr Usług Wspólnych w JST, wykładowca uczelni wyższej.

Program szkolenia:
1. Przepisy prawa dot. dokumentacji szkolnej/przedszkolnej - wprowadzenie
2. Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U z 2018, poz.939)
3. Nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.
4. Nowy wzór świadectwa dojrzałości.
5. Możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacje).
90 minut
6. Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
7. Wprowadzenie zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
8. Określenie, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
9. Wprowadzenie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.
10. Nowe wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
90 minut
11. Nowe wzory indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
12. Nowe arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
13. Nowe wzory zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i
14. Zarządzanie dokumentacją:
a. Dokumentacja organizacyjna szkoły: Akt założycielski szkoły; Statut szkoły; Arkusz organizacji szkoły; Regulamin pracy; Instrukcja obiegu dokumentów; Instrukcja inwentaryzacyjna; Regulamin rady pedagogicznej. Regulamin rady szkoły; Regulamin rady rodziców. Regulamin samorządu szkolnego. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; Uchwała -Regulamin przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli. Regulamin wynagradzania – pracowników samorządowych; Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników samorządowych (administracji i obsługi); Regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków uczniowskich; Regulamin darowizn; Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek szkolnych; Księga zarządzeń dyrektora; Księga kontroli zewnętrznych; System Informacji Oświatowej; Polityka bezpieczeństwa; Procedura postępowania z nośnikami danych; Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, w tym system zabezpieczeń przed utratą danych; Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; Ewidencja baz danych.
b. Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki: Księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu. Księga uczniów. Księga arkuszy ocen i arkusze ocen. Dzienniki lekcyjne-także w wersji elektronicznej. Wewnątrzszkolny system oceniania. Dzienniki zajęć. Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dzienniki indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dziennik pedagoga/psychologa szkolnego. Protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego. Dokumentacja związana ze sprawdzianami i egzaminami wewnętrznymi. Księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej -uchwały rady pedagogicznej. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających- dotyczy badań prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę czy lekarza. Imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych- świadectwa. Indywidualny program lub tok nauki. Program wychowawczo-profilaktyczny. Szkolny zestaw programów nauczania i zestaw programów wychowania przedszkolnego. Pięcioletni program rozwoju szkoły. Roczny program rozwoju szkoły. Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania. Szkolny plan nauczania. Szkolny zestaw programów nauczania. Szkolny zestaw podręczników. Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli. Dokumentacja stypendialna uczniów. Dokumentacja związana z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną (IPET i WWR) , z obserwacją pedagogiczną dzieci i diagnozą przedszkolną. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru. Procedura obserwacji lekcji ,zajęć i innych czynności nauczyciela. Plan nadzoru pedagogicznego. Informacja o realizacji planu nadzoru. Dokumentacja nadzoru.
c. Dokumentacja kadrowa: Akta personalne pracowników. Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zaświadczenia o szkoleniach bhp. Księga zastępstw. Listy obecności pracowników samorządowych. Plan urlopów. Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego.
d. Dokumentacja rady pedagogicznej i dokumentowanie jej działalności: Regulamin rady pedagogicznej. Uchwały i wnioski. Protokoły i Księga protokołów.
e. Dokumentacja finansowa szkoły: Plan finansowy szkoły. Sprawozdania finansowe. Polityka rachunkowości, plany kont. Umowy i kontrahenci. Dokumentacja zamówień publicznych. Dokumentacja funduszu socjalnego. Księga główna. Listy płac. Rejestr druków ścisłego zarachowania. Druki ścisłego zarachowania. Ubezpieczenia. Księgi inwentarzowe. Księga kontroli wewnętrznej. Skargi i wnioski.
f. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp: Księga obiektu-aktualne wpisy wyników przeglądów. Upoważnienia – zarząd trwały. Księga kontroli sanitarnej. Instrukcja przeciwpożarowa. Instrukcje obsługi urządzeń. Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki. Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe. Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe. Rejestr chorób zawodowych. Dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości.
90 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 6 września. Cena po 6 wrześniato 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: