PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nowa ewidencja VAT i deklaracje podatkowe od 2020 roku - nowe zasady prowadzenia rozliczeń oraz raportowania w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie podatku - praktyczne warsztaty.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-21

Cena: 559 zł      509 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Nowa ewidencja VAT i deklaracje podatkowe od 2020 roku - nowe zasady prowadzenia rozliczeń oraz raportowania w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie podatku - praktyczne warsztaty.

Data: 21 maja 2020, 10:00 - 15:00

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:
- Od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo tylko podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami1, pozostali podatnicy mogą składać dobrowolnie,
- Od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.
JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).
Tym samym jednostka łączy deklarację oraz ewidencję w jedną całość. To oznacza, że mogą być błędy w deklaracji i ich brak w ewidencji albo błędy w ewidencji i ich brak w deklaracji.
Dla każdej jednostki ta zmiana oznacza obowiązek wdrożenia nowych zasad ewidencji zdarzeń objętych podatkiem VAT i łączenia z deklaracją z późniejszym obowiązkiem raportowania w formie JPK VAT ( elektroniczne raportowanie).

Cele: Prezentacja zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania nowej ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną.

Korzyści: Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

Adresaci: Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych zmian związanych z JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną.

Prowadzący: Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Program:
1. Dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika) za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
2. Dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP.
3. Zagregowane dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku.
4. Zagregowane dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego,
z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym korekt tego podatku.
5. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz
z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu (w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).
6. Dane wykazywane w ewidencji obejmują wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu
7. Szczegółowe dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży wraz z danymi dotyczącymi korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, oraz dodatkowo dane dotyczące podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.
8. Dane identyfikacyjne kontrahenta (nabywcy), tj. numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłat.
9. Oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów
i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Do odrębnego oznaczania dostaw towarów wrażliwych zastosowano oznaczenia od „01” do „10” i są to m.in. dostawy napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów. Oznaczenia świadczenia usług „11” – „13” dotyczą np. usług transportowych, gospodarki magazynowej oraz usług o charakterze niematerialnym.
10. Oznaczenia dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”. Dane te umożliwią nadzór i kontrolę nad limitami dostaw towarów dokonywanych przez podatników w ramach sprzedaży wysyłkowej
z terytorium kraju.
11. Oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV. Są one istotne pod kątem weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz weryfikacji zasadniczo, prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT).
12. Oznaczenia dokumentów sprzedaży – m.in. „Typu Dokumentu”, tj.; „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FP” – faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy, „MK” – oznaczenie faktury wystawionej przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń, określoną w art. 21 ustawy, „IMP_33a” – zgłoszenie celne lub deklaracja importowa dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.
13. Dane jakie zawiera ewidencja zakupu pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych albo nabycia towarów i usług pozostałych oraz korekt podatku naliczonego.
14. Szczegółowe dane wynikające z faktur będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytuły nabycia towarów i usług oraz
z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi oraz dane wynikające z faktur dokumentujących dostawę towarów, świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca lub usługobiorca, a kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi u podatnika kwotę podatku naliczonego wykazanego w ewidencji.
15. Dane identyfikacyjne dostawcy/kontrahenta, tj. odpowiednio numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, NIP lub PESEL, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię
i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, numer faktury, data wystawienia faktury, data wpływu faktury, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, data zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy/eksportera, adres nadawcy/eksportera.
16. Oznaczenia dokumentów zakupu – m.in. „Typu Dokumentu”, tj. „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń, o której mowa w art. 21 ustawy, „VAT RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, „TX” – faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu, „DF” – duplikat faktury, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FU” – faktura uproszczona, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności
17. Prowadzenie rozliczeń związanych z nową ewidencją;
18. Kasa fiskalna i ewidencja;
19. Pytania i dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 7 maja. Cena po 7 maja to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: