PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-17

Cena: 559 zł      509 zł lub 2 opłaty za forum

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

Data: 17 stycznia 2019, 9:30 - 16:00

Cele i korzyści:
- Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu.
- Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu.
- Celowość zmian w organizacji ruchu.
- Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu.
- Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem.
- Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami.
- Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu.
- Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Adresaci: 
- Projektanci organizacji ruchu.
- Inżynierowie drogownictwa.
- Inżynierowie ruchu drogowego.
- Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg.
- Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze.
- Pracownicy POLICJI (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego).
- Pracownicy wykonawców robót drogowych.
- Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej.
- Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu.
- Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.
W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Program:
1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze".
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
a. Charakterystyka projektów organizacji ruchu.
- Projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów.
- Projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów.
- Uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów.
- Zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji, która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku).
b. Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu.
c. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
5. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
6. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej).
a. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu.
- Opinie zarządcy drogi publicznej.
- Opinie Policji.
- Inne opinie.
- Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami).
- Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu.
- Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii.
b. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.
c. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek.
d. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.
e. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem).
f. Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.
7. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
8. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
9. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
10. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
11. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).
12. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej - organ zarządzający ruchem.
13. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
14. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
15. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
16. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
17. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
18. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
19. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:
a. Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
b. Zgłoszenia robót budowlanych.
c. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
20. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 3 stycznia. Cena po 3 stycznia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: