PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2018 (W KAZUSACH)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-07

Cena: 409 zł

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2018 (W KAZUSACH)

Data: 7 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę.

Korzyści:
- Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o ZFŚS w praktyce (prawidłowa ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wydatki „obarczone ryzykiem popełnienia błędu, praca komisji socjalnej „od kuchni”, dobre praktyki w zakresie regulaminu fundusz itp.)
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ustawy o ZFŚS w różnych jednostkach samorządowych
- Uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz socjalny oraz nowych limitów zwolnień podatkowych w zakresie świadczeń z ZFŚS w 2018 r.
- Uzyskanie wiedzy dot. zakresu stosowania Rozporządzenia UE- RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U.poz.1000) do formalno-prawnych regulacji ZFŚS (omówienie projektu zmiany ustawy o ZFŚS w związku z wprowadzeniem RODO!!!)
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Adresaci: Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:
1. Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
2. Świadczenie urlopowe - wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.)
3. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. – kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego. Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
4. Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
5. Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
6. Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne).
7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne).
8. Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
9. Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
10. Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( zakres ingerencji). Komisja socjalna.
11. Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych.
12. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS w 2018 r. wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175).
13. Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U.poz.1000) na formalno- prawne regulacje ZFŚS. Omówienie projektu zmiany ustawy o ZFŚS w związku z wprowadzeniem RODO).
14. Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru - zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS.
15. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
16. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
17. Sesja pytań uczestników szkoleni.

UWAGA: Szkolenie uwzględnia rozwiązywanie kazusów (studium przypadków) w zakresie ZFŚS.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 23 listopada. Cena po 23 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: