PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-25

Cena: 459 zł      409 zł

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Data: 25 października 2019, 10:00 - 15:00

Cele: 
- Omówienie problematyki zadań własnych na mieniu gminy.
- Przedstawienie odpowiedzialności gminy w związku z wykonywanymi zadaniami.
- Wskazanie podstawy prawnej nabywania nieruchomości przez gminę.
- Wyjaśnienie zasad zarządzania własnością gminną.
- Odpowiedź na pytania z zakresu użytkowania wieczystego, obrotu nieruchomości i opłat adiacenckich.
- Omówienie problematyki gospodarowania pasem drogi publicznej.
- Wyjaśnienie kwestii służebności przesyłu.

Adresaci: Pracownicy wydziałów nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej, doświadczony trener FRDL szkolący urzędników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.

Program:
1. Zasoby i pojęcie mienia publicznego w świetle wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej.
2. Stan prawny mienia komunalnego: odpowiedzialność za wykonywanie zadań własnych na mieniu o nieuregulowanym stanie prawnym; tryb uregulowania stanu prawnego nieruchomości niezbędnej dla realizacji zadań własnych gminy.
3. Wykonywanie zadań własnych na mieniu gminy podlegającym rewindykacji: postępowanie rewindykacyjne mienia nabytego uprzednio przez Skarb Państwa w drodze aktów publicznoprawnych; postępowanie rewindykacyjne mienia nabytego uprzednio przez Skarb Państwa w drodze aktów cywilnoprawnych.
4. Odpowiedzialność gminy za rzeczywistą szkodę poniesioną przez stronę, która odzyskała mienie na skutek stwierdzenia nieważności orzeczeń publicznoprawnych.
5. Skutki weryfikacji decyzji komunalizacyjnych Wojewody w przypadku podważania tytułu prawnego Skarbu Państwa – problematyka nieodwracalnych skutków prawnych w świetle roszczeń odszkodowawczych byłych właścicieli.
6. Podstawa nabywania nieruchomości przez gminę: decyzja komunalizacyjna; czynności cywilnoprawne; wywłaszczenie; spadkobranie; zasiedzenie; zrzeczenie; darowizna; nabycie własności nieruchomości w drodze decyzji Starosty na podstawie art. 8 ustawy z 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (mienie gromadzkie); nabycie mienia w trybie podziału nieruchomości – art. 98; prawo pierwokupu.
7. Zarządzanie własnością gminną: oddawanie w trwały zarząd; wnoszenie nieruchomości, jako aportów rzeczowych do spółek prawa handlowego; problematyka prawna i faktyczna gminnego zasobu mieszkaniowego; uczestniczenie gminy we wspólnotach mieszkaniowych; ustalanie nowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego; zamiana nieruchomości; najem; dzierżawa; użyczenie; obciążenie prawami rzeczowymi; darowizny na cele publiczne; przekazanie jako majątek tworzonych przedsiębiorstw publicznych.
8. Pozycja prawna posiadaczy i użytkowników gruntu gminy i Skarbu Państwa art. 210.
9. Problematyka prawna realizacji roszczeń wspólnot mieszkaniowych w trybie art. 209a UOGN.
10. Oddawanie w użytkowanie wieczyste.
11. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego: zbywanie przetargowe; zbywanie bezprzetargowe.
12. Opłaty adiacenckie.
13. Gospodarowanie pasem drogi publicznej.
14. Służebność przesyłu na mieniu publicznym.
15. Prawne aspekty współpracy Gminy z mieszkańcami w utrzymaniu (rowów) melioracji szczegółowej w zakresie tzw. zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 października. Cena po 11 października to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: