PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-20

Cena: 709 zł lub 2 opłaty za forum

KURS: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 20-21 września 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Kodeks Postępowania Administracyjnego winien być znany pracownikom organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne. Jednakże z uwagi na znaczny zakres materiału szczegółowe omówienie nawet jego podstawowych regulacji w czasie 6 godzin szkoleniowych jest utrudnione. Z tego względu, celowe jest poświecenie na te tematykę dwukrotnie więcej czasu. Jednocześnie pojawia się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń oraz rozwiązywania kazusów. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.

Korzyści:
– Przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania administracyjnego.
– Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego.
– Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.

Adresaci: Pracownicy wszystkich jednostek administracji publicznej.

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Program:
Dzień I
1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Skutki naruszeń zasad ogólnych (40 minut).
2. Wyłączenia organów i pracowników (40 minut).
3. Postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji (40 minut):
 a. Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
 b. Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, pełnomocnik strony postępowania.
 c. Terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu.
 d. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
 e. Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
 f. Udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy.
 g. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Ocena dowodów.
 h. Zawieszenie postępowania.
 i. Uzgodnienie decyzji z innym organem.
 j. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji.
4. Ugody administracyjne i mediacje (40 minut).
5. Milcząca zgoda. Możliwość wzruszenia sprawy załatwionej milcząco (40 minut).
6. Postępowanie uproszczone (40 minut).
7. Odwołania a nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (40 minut).

Dzień II
8. Postępowanie po wniesieniu odwołania lub zażalenia (40 minut).
9. Wznowienie postępowania (40 minut).
 a. Właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania.
 b. Inicjatywa wszczęcia postępowania.
 c. Tryb i termin wniesienia podania w sprawie wszczęcia postępowania.
 d. Postępowanie wstępne.
 e. Forma wszczęcia postępowania, forma odmowy wszczęcia postępowania.
 f. Przesłanki wznowieniowe.
 g. Granice postępowania rozpoznawczego wznowionego postępowania.
 h. Rodzaje decyzji kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.
 i. Możliwość wstrzymania wykonania decyzji.
10. Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej (40 minut).
 a. Brak nabycia praw z decyzji (art. 154 KPA).
 b. Nabycie praw z decyzji (art. 155 KPA).
 c. Właściwość organów do wzruszenia decyzji.
 d. Przesłanki i tryb wzruszenia decyzji oraz jego skutki.
11. Stwierdzenie nieważności decyzji (40 minut).
 a. Zakres stosowania przepisu.
 b. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 KPA).
 c. Właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania.
12. Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji (art. 162 KPA) (40 minut).
13. Obowiązki organu po wyeliminowaniu decyzji administracyjnej z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym (40 minut).
14. Możliwość prowadzenia postępowań administracyjnych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego oraz po jego zakończeniu (40 minut).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 659 zł netto przy zgłoszeniu do 6 września. Cena po 6 września to 709 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: