PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-15

Cena: 459 zł      409 zł

Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej w kontekście RODO – czyli jak prawidłowo merytorycznie i formalnie rozpoznać skargę wniosek i petycję.

Data: 15 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Prawo składania skarg, wniosków i petycji do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych jest zagwarantowane przez Konstytucję RP. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze. Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów. Celem zajęć jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie pracownikom organów administracji publicznej rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków na kanwie konkretnych przykładów. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej.

Adresaci: Pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydziałów obsługi rady, spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych i prawnych, radni, sekretarze oraz osoby zainteresowane tematem.

Prowadzący: Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program:
I. Skargi i wnioski.
1. Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg i wniosków:
a. Konstytucyjne prawo do składania skarg i wniosków.
b. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
c. Przedmiot skargi a przedmiot wniosku.
d. Problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo – wnioskowe
e. Środki prawne.
2. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków:
a. Sposoby wnoszenia skarg i wniosków.
b. Skargi wnoszone drogą mailową.
c. Zagadnienia dotyczące podpisu.
d. Zagadnienia dotyczące adresu.
3. Właściwość organów.
a. Określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków.
b. Przekazywanie skarg i wniosków według właściwości.
c. Skarga na organ a skarga na pracownika organu.
4. Załatwianie skarg i wniosków.
a. Terminy załatwiania skarg i wniosków.
b. Bezzasadność skargi.
c. Ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie.
d. Postępowanie wyjaśniające.
e. Skarga w sprawie indywidualnej, w której dotychczas nie wszczęto postępowania administracyjnego.
f. Zażalenie (skarga) strony na podstawie art. 37 KPA na niezałatwienie przez organ sprawy administracyjnej w terminie określonym w art. 35 KPA.
g. Skarga wniesiona w toku postępowania administracyjnego.
h. Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego.
i. Zmiana skargi na odwołanie od decyzji.
j. Zmiana skargi na wniosek o wznowienie postępowania.
5. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku.
a. Treść zawiadomienia.
b. Zawiadomienie w przypadku wielokrotnych skarg w tej samej sprawie.
c. Elementy zawiadomienia.
d. Zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Środki zaskarżenia w stosunku do rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu skargowym i wnioskowym.
7. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie skarg i wniosków.
8. Nadzór w sprawach skarg i wniosków.
II. Petycje.
1. Pojęcie i zakres prawa do składania petycji w Konstytucji RP.
a. Ustawa o petycjach jako rozwinięcie normy konstytucyjnej.
b. Podmioty zobowiązane do rozpatrzenia petycji – ujęcie normatywne.
c. Osoby i podmioty uprawnione do składania petycji.
d. Zakres przedmiotowy petycji oraz pojęcie interesu prawnego składającego petycję.
2. Forma złożenia petycji.
a. Elementy podmiotowo i przedmiotowo konieczne w petycji.
b. Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
c. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia – warunki formalne.
d. Procedura przekazania petycji do organu właściwego.
3. Rozpatrzenie petycji – charakter prawny.
a. Terminy rozpatrzenia petycji charakter prawny.
b. Obowiązki informacyjne organu zobowiązanego do rozpatrzenia petycji.
c. Sposób i forma rozpatrzenia petycji.
d. Stosowanie przepisów KPA do ustawy o Petycjach.
III. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w kontekście RODO:
1. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym skargę, wniosek, petycję.
2. Uprawnienia podmiotów składających skargę, wniosek, petycję.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: