PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE do kontroli

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-07

Cena: 459 zł

Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE do kontroli

Data: 7 maja 2019, 9:00 - 14:30

Cele: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektu EFS/EFRR/FS do kontroli z wykorzystaniem nowości płynących z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 19.12.2018 r., taryfikatora korekt, wytycznych w zakresie kontroli, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, podręcznikiem dotyczącym wyboru wykonawców.

Korzyści: Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli projektu UE zgodnie z najnowszymi przepisami i wytycznymi, otrzymają sporo przykładów i podpowiedzi możliwych do zastosowania w projekcie, w tym rozliczanym kwotami i stawkami ryczałtowymi.

Adresaci: Pracownicy realizujący projekty współfinansowane ze środków UE.

Prowadzący: Ekonomista, ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej ocenia projekty PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej, napisała ponad 40 projektów EFS w tym okresie, doświadczenie zawodowe w samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie oraz we współpracy międzysektorowej, wykładała tematy związane z projektami UE na 3 uczelniach przez 6 edycji. Posiada wyjątkową umiejętność przekazywania skomplikowanych treści w prosty sposób z dużą dawką konkretnych przykładów.

Program:
Godz. 9.00-10.30
1. Podstawy prawne i wytyczne:
- Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych powiązanych z tematyką szkolenia.
2. Tryb i rodzaje kontroli.
3. Przebieg kontroli dokumentacji krok po kroku.
4. Pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników – lista sprawdzająca (projekty z EFS), główne pytania.
5. Kontrola wniosków o płatność w projektach z EFRR i FS.
6. Kontrola na miejscu – co i jak przygotować.
7. Kontrola w siedzibie beneficjenta – o czy pamiętać.
8. Wizyta monitoringowa – jak przygotować wykonawców i uczestników.
9. Kontrola ochrony danych osobowych – na co zwrócić uwagę.
10. Informacje i zalecenia pokontrolne – jak wdrożyć, jak udowodnić swoją kwalifikowalność, w przypadku jej zakwestionowania przez IP/IŻ.
11. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą a kategorie archiwizacji w sektorze publicznym.
Godz. 10.30-10.45 Przerwa na kawę
Godz. 10.45-12.30
1. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kwoty ryczałtowe, kontrola kosztów pośrednich – podpowiedzi, jak uprościć sobie realizację projektu.
2. Kontrole na zakończenie realizacji projektu – jakie informacje są ważne.
3. Kontrole trwałości:
- Trwałość infrastruktury ( projekty EFS, EFRR i FS).
- Trwałość rezultatów ( projekty EFS).
- Inne obszary kontrolowane w okresie trwałości ( w tym VAT, dochód, wyodrębniona ewidencja księgowa, promocja i informacja).
4. Kontrole dokumentów finansowo-księgowych – kto i jak powinien opisać dokument, jak zaksięgować wydatki poniesione przed podpisaniem umowy.
5. Kontrole projektu a wewnętrzne regulaminy i instrukcje – ważna spójność.
Godz.12.30-13.00 Przerwa na lunch
Godz.13.00-14.30
1. Kontrola a wymogi płynące z załączników do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków:
- Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
- Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku.
2. Wymogi wobec wykonawców w zakresie dokumentacji zrealizowanych zadań, w tym ich odpowiedzialność za wskaźniki.
3. Postępowanie z nieprawidłowościami i wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. Nieprawidłowości związane z wyborem wykonawców - Taryfikatory korekt.
5. Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona – kiedy mamy szanse odzyskać środki zwrócone, jako nieprawidłowości.
6. Przegląd pozostałych nowości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 23 kwietnia. Cena po 23 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: