PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

DOTACJE Z BUDŻETU JST NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-27

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

DOTACJE Z BUDŻETU JST NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA)

Data: 27 września 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym omówione zastaną zagadnienia związane z dotacjami z budżetu JST udzielanymi na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Korzyści: Uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program:
I. Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
1. Formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”).
2. Dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane.
3. Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe): zwrot dotacji niewykorzystanej, zwrot dotacji nienależnej, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
II. Procedura wyboru oferty w konkursie:
1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
2. Uczestnicy konkursu ofert.
3. Oferta – według ustawy i wzoru oferty, uchwały organu JST.
4. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje.
5. Kryteria ocen ofert.
6. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne.
7. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.
60 minut
III. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat:
1. Rodzaje zlecanych zadań.
2. Procedura udzielania małej dotacji.
3. Obowiązujące od 2016 r. przepisy w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
IV. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg nowego wzoru z rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:
1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
2. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
3. Możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia.
4. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy przed wykonaniem zadania.
5. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
60 minut
V. Kontrola wykonywanego zadania:
1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych.
2. Środki i procedura kontroli.
3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy?
4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?).
5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy.
6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.
VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji:
1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie.
2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację.
3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem?
60 minut
VII. Praktyczne przykłady obliczania:
1. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
3. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania.
4. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
60 minut
VIII. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji:
1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji.
2. Odwołanie do SKO oraz skarga do WSA.
3. Decyzja prawomocna – konsekwencje dla beneficjenta i udzielającego dotację.
IX. Wybrane zagadnienie budżetowe:
1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki, jakich trzeba unikać.
2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania.
3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
60 minut

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 13 września. Cena po 13 września to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: