PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

DOTACJE Z BUDŻETU JST UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-11

Cena: 439 zł

DOTACJE Z BUDŻETU JST UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O PRZEPISY: USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA) Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN W PRZEPISACH W IV KWARTALE 2018 R. ORAZ USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 R. O SPORCIE

Data: 11 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Uczestnicy dowiedzą się również o najważniejszych zmianach, które są planowane do wprowadzenia w IV kwartale 2018 r.

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Prowadzący: Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:
I. Zagadnienia ogólne.
1. Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
a. Formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”).
b. Dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane.
c. Zlecanie w ramach dotacji promocji JST.
d. Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe):
- Zwrot dotacji niewykorzystanej.
- Zwrot dotacji nienależnej.
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
II. Procedura wyboru oferty w konkursie.
1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
2. Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy – czy są dopuszczalne.
3. Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy)?
4. Uczestnicy konkursu ofert.
5. Wzór oferty - planowane zmiany.
6. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje.
7. Kryteria ocen ofert.
8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne.
9. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.
III. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat.
1. Rodzaje zlecanych zadań.
2. Procedura udzielania małej dotacji.
IV. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg dotychczasowego wzoru oraz planowane zmiany:
1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
2. Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego?
3. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
4. Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp?
5. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy.
6. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
V. Kontrola wykonywanego zadania.
1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych.
2. Środki i procedura kontroli.
3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy?
4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?)
5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy.
6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.
VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji.
1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie.
2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację.
3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem?
VII. Praktyczne przykłady obliczania – wg aktualnych przepisów i planowanych zmian.
1. Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
2. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
4. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
6. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
VIII. Planowane w nowelizacji rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego.
IX. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji.
1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację.
2. Przedawnienie roszczenia z dotacji.
X. Wybrane zagadnienie budżetowe.
1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać.
2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania.
3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
4. Obowiązki JST w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czy JST stwierdzając nieprawidłowości w trakcie rozliczania bądź kontroli dotacji musi informować rzecznika dyscypliny finansów publicznych?
XI. Dotowanie sportu w oparciu o przepisy ustawy o sporcie.
1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania.
2. Tryb udzielania dotacji.
3. Najczęstsze nieprawidłowości.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 389 zł netto przy zgłoszeniu do 27 listopada. Cena po 27 listopada to 439 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: