PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-13

Cena: 459 zł

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod kątem wprowadzonych zmian. Planowane zmiany w tym zakresie 

Data: 13 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówione zostaną zasady finansowania planowania gospodarki leśnej, w tym współfinansowanie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu z funduszu leśnego. Uczestnicy zapoznani zostaną z zarządzeniem określającym zasady wnioskowania o dofinansowanie przygotowania UPUL do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Wspomniane będą regulacje dotyczące prawa pierwokupu lasów przez PGL LP. Ponadto omówione zostaną planowane zmiany dotyczące gospodarki leśnej wynikające z Narodowego Programu Leśnego oraz Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. O lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100, z późn. zm.) w 2016r. i 2017r. wprowadzono zmiany istotnie wpływające na zasady nadzoru nad lasami prywatnymi, prowadzenia gospodarki leśnej oraz sprzedaży lasów. Szczególnie ważną zmianą jest możliwość współfinansowania wykonywania UPUL przez PGL LP. Zmiany wprowadziły w życie:
- Ustawa o zmianie ustawy O lasach i O ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 422);
- Ustawa o zmianie ustawy O lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 586);
- Ustawa o zmianie ustawy O ochronie przyrody oraz ustawy O lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249);
Pierwsza z ww. zmian pozwala m.in. na wydatkowanie środków z funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu  co szczególnie powinno interesować starostów. Druga z ww. zmian wprowadza ograniczenia w obrocie lasami poprzez prawo pierwokupu lasu przez PGL LP. Trzecia z ww. ustaw na nowo określa sposób sprawowania zarządu właściciela nad gospodarką leśną (wskazuje zasady i kierunki). Ponadto na podstawie nowo wprowadzonych przepisów wydano Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy O lasach. Zawarto w nim szczegółowe regulacje zasad dofinansowania UPULi oraz standardy wykonywania tej dokumentacji. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wpływu starosty na wykonywanie zrównoważonej gospodarki leśnej przez właściciela lasu.
Zmiany w materii powyższych przepisów będą szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci: Urzędnicy starostw oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaangażowani w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lasu podejmowanie działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony.

Prowadzący: Mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:
I. Podstawowe obowiązki właściciela lasu:
1. Zachowanie ciągłości lasu.
2. Zrównoważona gospodarka leśna.
3. Ochrona lasu.
II. Podmioty administrujące lasami:
1. Minister Środowiska.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3. Starosta.
4. Inni.
III. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi:
1. Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.
2. Planowanie gospodarki leśnej.
3. Wykonywanie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.
4. Zmiana zaewidencjonowania gruntów zalesionych w ramach PROW na las.
5. Dofinansowanie zalesienia gruntów przeznaczonych na las.
6. Zamiana gruntów leśnych na użytki rolne.
7. Uznawanie lasu za ochronny.
8. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej przez właścicieli lasu.
9. Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.
10. Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.
11. Nadzór nad wykonywaniem gospodarki leśnej.
12. Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.
IV. Procedura nakazu wykonania prac w lesie:
1. Powzięcie informacji o potrzebie wykonania działań z zakresu gospodarki leśnej w lesie prywatnym.
2. Strony postępowania.
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu.
4. Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.
5. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.
6. Wydanie decyzji.
7. Kontrola wykonania prac.
V. Wnioskowanie o dofinansowanie sporządzenia UPULi:
1. Dotychczasowe standardy wykonywania dokumentacji.
2. Dotychczasowe zasady finansowania.
3. Ważność opracowań planistycznych.
4. Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach.
5. Planowanie gospodarki leśnej, w świetle doświadczeń oraz przewidywane kierunki zmian.
VI. Planowane zmiany wynikające z Narodowego Programu Leśnego oraz Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2408).
VII. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 maja. Cena po 30 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: