PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-21

Cena: 479 zł      429 zł

Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data: 21 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: W sposób praktyczny przybliżenie zasad dotyczących wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program:
1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
2. Klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, praktyczne znaczenie oraz sposób ich stosowania:
a. Budowa i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej.
b. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.4.2018 r. – zmiany w układzie rozdziałów załącznika, w paragrafach dochodów, wydatków oraz pozostałych załącznikach.
c. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.7.2018 r. - Grupy paragrafowe wydatków i ich zastosowanie.
3. Plan finansowy jednostki budżetowej:
a. Kompetencja do zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej.
b. Przygotowanie projektu planu finansowego - powiązanie z budżetem.
c. Szczegółowość planu finansowego (przykład –wzór planu finansowego):
- Grupy paragrafów.
- Szczegółowość planu wydatków.
- Grupy wydatków a obowiązki związane z ewidencją księgową.
d. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
e. Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz jego zmiany.
f. Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:
a. Procedura ustalenia planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego a uchwalanie budżetu JST - powiązania i szczegółowość.
b. Projekt planu finansowego zakładu budżetowego - przykład.
c. Prowadzenie gospodarki finansowej przez zakład budżetowy na podstawie projektu planu finansowego.
d. Podjęcie przez organ stanowiący JST uchwały budżetowej a aktualizacja projektu planu finansowego zakładu budżetowego.
e. Zmiany w planie finansowym - przyczyny zmian, charakter zmian oraz uprawnienia do ich dokonywania.
f. Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań - pojęcia: zobowiązania oraz zobowiązania do sfinansowania, wydatki i koszty.
5. Informacja dodatkowa - nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy - kontrola zarządcza- załącznik -ZARZĄDZENIE I TABELE).
6. Przychody i koszty - konta zespołu „7”, „ 4” - ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
7. Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja - dochody przypisane i nieprzypisane.
8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
a. Problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? Jakie paragrafy?)
b. Różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej:
- Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
- NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) - obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
9. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018r.(w tym zmiana kwoty środka trwałego).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja  2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 429 zł netto przy zgłoszeniu do 7 maja. Cena po 7 maja to 479 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: