PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-03

Cena: 659 zł

Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019

Data: 3-4 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Poszerzenie wiedzy uczestników na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki (sposoby nabywania, wyceny, prowadzenia ewidencji, zbywania) oraz klasyfikowania zgodnie z KŚT, w tym ustalania stawki amortyzacyjnej i zakładanie tabel amortyzacyjnych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa dotyczących umorzenia/amortyzacji. Sporo uwagi poświęconej będzie inwentaryzacji (częstotliwość, terminy, metody, etapy), w tym omówienie czynności niezbędnych w celu prawidłowego rozliczenia i udokumentowania inwentaryzacji, szczególnie w kontekście poprawnego zamknięcia roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. Omówione też będzie znaczenie terenu strzeżonego a także ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Korzyści: Dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Poznają zasady ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów i prowadzenia ewidencji, w tym dotyczących amortyzacji/umorzenia, podziału kompetencji i zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych i niskocennych składników majątkowych. Poza tym, uczestnicy szkolenia poznają etapy, terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji, otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie. Szkolenie umożliwi także identyfikację najczęściej popełnianych błędów w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi i inwentaryzacji oraz poznania sposobów ich zapobiegania.

Adresaci: Kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w JST, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz biorących udział w czynnościach przed, w trakcie i po inwentaryzacji.

Prowadzący: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Program:
Dzień 1
1. Podstawy prawne.
2. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
4. Ulepszenie a remont środków trwałych.
100 minut.
5. Dokumentacja środków trwałych.
6. Pozostałe środki trwałe.
7. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych.
8. Znakowanie składników majątku jednostki.
9. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
100 minut.
10. Procedury przy likwidacji środków trwałych.
11. Przekazywanie i ewidencjonowaniu mienia oddawanego przez JST jednostkom podległym i nadzorowanym.
12. Metody amortyzacji/umorzenia.
13. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych.
14. Dyskusja.
100 minut.
Dzień 2
1. Klasyfikacja Środków Trwałych.
2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
- Spis z natury.
- Uzgadnianie sald.
- Weryfikacja sald.
4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
5. Teren strzeżony.
100 minut.
6. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
7. Wymóg porównania zasobów nieruchomości.
8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
- Wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji.
- Przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
- Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej/ zespołów spisowych;
- Zadania przewodniczącego komisji;
- Zadania komisji inwentaryzacyjnej;
- Zadania zespołu spisowego.
9. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
10. Inwentaryzacja kasy.
100 minut.
11. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
12. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
13. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
14. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
15. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
16. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
17. Dyskusja.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca  2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 659 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: