PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO I ICH WPŁYW NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-16

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO I ICH WPŁYW NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST. OBOWIĄZEK DOCHODZENIA REKOMPENSATY 40 EURO ZA KOSZTY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH

Data: 16 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie Cywilnym i ich wpływu na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych JST. W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Adresaci: Pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych realizujących dochody cywilnoprawne. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych.

Prowadzący: Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju, w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Program szkolenia:
1. Omówienie najnowszych zmian przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie zmienionych terminów przedawnienia roszczeń.
- Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
- Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia.
- Nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.
2. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na dochodzenie należności powstałych przed ich wejściem w życie.
- Jak liczyć "nowy" termin przedawnienia?
- Czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy?
- Jakie działania podjąć, aby nie dopuścić do przedawnienia należności powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego?
3. Należności cywilnoprawne w ewidencji księgowej urzędu JST i innych jednostkach organizacyjnych.
- Jakie dokumenty stanowią podstawę przypisów i odpisów w księgowości należności cywilnoprawnych?
- Jakie elementy musi zawierać dokument ustalający należność budżetową, aby mógł być ujęty w księgach rachunkowych?
- Czy odsetki za zwłokę należą się od każdej należności cywilnoprawnej?
- Kiedy i w oparciu o jaki dokument przypisać zasądzone orzeczeniem sądu koszty sądowe?
- W jaki sposób nadać cechy dokumentu księgowego umowie cywilnoprawnej (np. Umowie dzierżawy)?
- Czy przypis należności cywilnoprawnej gdzie ustalono termin płatności co miesiąc powinien być dokonywany co miesiąc czy może być dokonany raz na rok?
- Kiedy i w jaki sposób można zarachować wpłatę przeterminowanej należności cywilnoprawnej na odsetki?
- Czy i w jaki sposób powiadomić wpłacającego o sposobie zarachowania wpłaty należności cywilnoprawnej?
- Kiedy należy wystawiać notę odsetkową dla odsetek od należności cywilnoprawnych?
4. Problematyka żądania rekompensaty w wysokości 40 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych.
- Czy i w jakich przypadkach JST Jest stroną umowy, do której stosuje się przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
- Konsekwencje wynikające z traktowania umów jako transakcji handlowych.
- Omówienie umów zawieranych przez JST stanowiących transakcje handlowe i zasady postępowania przy dochodzeniu 40 Euro rekompensaty (m.in. ratalna płatność niektórych należności).
- Czy wolno stosować ulgi w zapłacie rekompensaty 40 Euro?
5. Zmienione od 2016 r. zasady podziału dłużników z uwagi na charakter należnych odsetek:
- Naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne.
- Naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych.
- Naliczanie odsetek wobec dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych:
- Odsetki ustawowe (kapitałowe).
- Odsetki ustawowe za opóźnienie.
- Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
- Wpływ zapisów w umowie cywilnoprawnej na rodzaj odsetek, których wierzyciel może domagać się od zobowiązanego.
- Jak postąpić w przypadku wyegzekwowania odsetek ustawowych (zasądzone w wyroku) gdy należne są odsetki ustawowe za opóźnienie?
7. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:
- Jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?
- Czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
- Kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?
- Czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki?
- Jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
- Czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?
8. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych.
- Czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych, jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
- Jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
- Czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno-technicznej działając z urzędu czy na wniosek?
9. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
- Rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej.
- W jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
- Kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
- W jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
- Jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
- Kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
- Jak pracownicy urzędów JST i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
10. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego, jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości.
- Czy i jakie ulgi można zastosować w stosunku do zalegającego podmiotu?
- Jakie są warunki i przesłanki stosowania ulg?
- Jakie są formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi w zależności od charakteru należności?
11. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lipca. Cena po 2 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: