PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2018 ROK

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-11-13

Cena: 409 zł

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2018 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW ZMIAN W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Data: 13 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
- Przygotowanie uczestników do prawidłowego, uwzględniającego zmiany prawne w 2018 r., zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych.
- Przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania finansowego – informacji dodatkowej.
- Przegląd wprowadzonych zmian w rachunkowości i klasyfikacji budżetowej ich skutków praktycznych w 2019 r.
- Udzielenie uczestnikom odpowiedzi w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg i sporządzania sprawozdań.

Adresaci: Skarbnicy i pracownicy służb finansowo - księgowych, a także jednostek budżetowych JST.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

Program:
1. Zmiany przepisów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, klasyfikacji i skutki tych zmian.
2. Zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego oraz w trakcie roku w przypadku zakończenia działalności jednostek a włączenie tych sprawozdań do sprawozdania łącznego.
3. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok jako niezbędny element poprzedzający zamknięcie ksiąg rachunkowych.
4. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku. Zasada memoriału a zasada kasowego wykonania budżetu, zasada współmierności, zasada istotności.
5. Sprawdzenie kompletności zapisów w księgach rachunkowych, uzgodnienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych.
6. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
7. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności.
8. Ewidencja kosztów i przychodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, zasady ich inwentaryzacji w powiązaniu z korektami i zwrotami wydatków i nadpłat w dochodach.
9. Ustalenie wyniku finansowego, dokonanie przeksięgowań, zamknięcie kont (bilansowych i pozabilansowych).
10. Sprawozdania finansowe – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów sporządzenia oraz prezentacji danych:
a. Bilans.
b. Rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7).
c. Zestawienie zmian w funduszu.
d. Informacja dodatkowa.
11. Szczegółowe omówienie zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej – w zakresie: omówienia metod wyceny aktywów i pasywów, zmian w stanie środków trwałych, prezentacji gruntów użytkowanych wieczyście, wartości nieamortyzowanych środków trwałych, danych o odpisach aktualizujących należności oraz innych, które należy wykazać na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji pozabilansowej.
12. Nowe obowiązki w zakresie publikacji sprawozdań finansowych za 2018 rok.
13. Sporządzenie łącznych sprawozdań finansowych.
14. Pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: