PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NAJNOWSZA ZMIANA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-02-15

Cena: rekrutacja zamknięta

Pliki do pobrania

NAJNOWSZA ZMIANA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI – OBOWIĄZKI I PRAWA DLA RADY GMINY I DLA ORGANU ZEZWALAJĄCEGO. WYDAWANIE, WYGASZANIE I COFANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W PIGUŁCE - DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI KPA. AKTUALNE ZASADY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE W 2018 ROKU

Data: 15 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy na kolejny termin 19 lutego 2018.

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie wymaganego prawem postępowania w zakresie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Podczas szkolenia zostaną wyczerpująco przedstawione przepisy prawa materialnego i procedury administracyjnej, mające zastosowanie w tych sprawach na bazie konkretnych przykładów oraz szerokie orzecznictwo w sytuacjach faktycznych budzących wątpliwości interpretacyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących nowych rozwiązań prawnych w aspekcie ich zastosowania w praktyce w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Adresaci: Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

Prowadzący: Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie urzędów gminnych prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program:
1. Założenia nowelizacji ustawy - skutki prawne dla organu i rady gminy.
– Obowiązek ustalania limitu zezwoleń, a nie punktów sprzedaży - skutki dla procedury wydawania zezwoleń.
– Zasady prawidłowego ustalenia liczby zezwoleń i ich podział na dzielnice , sołectwa, osiedla.
– Możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń.
– Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym.
– Jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?
– Jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu?
– Nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych.
– Nowe kryterium wydawania zezwoleń kateringowych – problemy z jego zastosowaniem w praktyce.
– Nowe zezwolenia na imprezach masowych.
– Inne projekty zmiany ustawy będące przedmiotem obrad sejmu RP mające znaczenie dla praktyki organu zezwalającego.
2. Termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2018:
– Obowiązki organu - polityka informacyjna po upływie terminu wniesienia opłaty.
– Brak opłaty raty w terminie - kiedy naliczyć zaległą opłatę, kwestia naliczania 30 %.
– Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
3. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
– Wszczęcie i przebieg postępowania.
– Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia?
– Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
4. Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
– sposoby naliczenia zaległych należności.
– działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
5. Jak prawidłowo zastosować nowe przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
– Zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
– Nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
– Doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia.
– Instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”.
– Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia.
– Obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw.
– Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 Istota i procedura rozpoznania ponaglenia.
– Ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania.
– Kiedy należy przeprowadzić postępowanie opiniujące przed komisją.
– Zezwolenia jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe.
– Decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczenie.
– Jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
6. Nowa instytucja - zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
– Termin i forma zrzeczenia się.
– Stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień.
– Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
– Wykonalność a ostateczność decyzji.
7. Nowe obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
– Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
– Nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie.
– Okazanie książki kontroli.
– Zakaz ponownej kontroli.
– Skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego.
– Ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia - możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli.
– Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
– Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
– Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
– Metody i zakres badania dokumentów finansowych- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu.
– Najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
8. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
– Kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. Zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać.
– Istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
– Terminy załatwienia wniosku i procedura organu.
– Kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: