PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-02-28

Cena: 360/509 zł

  Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020

28 lutego 2019 r. 10:00-15:00

Cele i korzyści: Od 01.01.2019 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - kolejne wyzwania organizacyjne i finansowe władz samorządowych i dyrektorów szkół/przedszkoli na rok 2019. Przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu - co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób oraz jakie będą tego szacowane skutki finansowe. W obecnym gąszczu nowelizowanych przepisów nie jest trudno coś zgubić. Skupimy się tylko na tych zmianach, które należy zastosować już teraz. Pokażemy moment rozpoczęcia działań, narzędzia i zakładany efekt oraz źródło finansowania.

Program:

1. Zmiany w Karcie Nauczyciela - wdrożenie na nowy rok 2019:
a) Zmiana pensum niektórych nauczycieli - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w przedszkolu - obowiązek podjęcia uchwały przez samorządy. Wzór uchwały dla JST.
b) Zmiana pensum niektórych nauczycieli - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w szkole- obowiązek zastosowania w arkuszu organizacyjnym szkoły. Kogo dotknie zmiana?
c) Wymiary urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej według najnowszej ustawy.
d) Doskonalenie zawodowe nauczycieli - rewolucyjne podejście do wyboru podmiotu realizującego zadanie i określenie podstawy prawnej sfinansowania wydatku z budżetu szkoły/przedszkola. UWAGA: wykonanie przepisu pod nadzorem RIO. Wybór podmiotu i dokumentowanie wydatku - przykłady.
e) Wykreślenie z ustawy Prawo oświatowe art. 70 b, który pozwalał nauczycielom doskonalić się za granicą np. na podstawie realizowanych programów edukacyjnych UE. Co dalej z określeniem form doskonalenia w samorządach?
f) Obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli szkół branżowych - w trzyletnim cyklu w łącznym wymiarze 40 godzin - warunki, organizacja, koszty i źródła finansowania zadania.
g) Finansowanie pracy doradcy metodycznego - co ważnego zmieniło się w zadaniach?
h) Ocena pracy nauczyciela i dyrektora - kolejna zmiana w prawie, ze skutkiem od 01.01.2019 r.
i) Dodatek za ocenę wyróżniającą – warunki przyznania po kolejnej nowelizacji prawa.
j) Awans zawodowy nauczycieli w nowej ustawie - zadania dla szkół i JST w 2019 r.
k) Skorygowanie art.10a Karty Nauczyciela - warunkowe umowy cywilnoprawne i inne formy zlecania zadań nauczycielom. Ważne dla jednostek dotowanych i rozliczających ich z wykorzystania dotacji organów samorządowych.
2. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:
a) Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem gminy/powiatu - o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
b) Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej - wewnętrzne standaryzowanie na przykładach.
c) Zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania stanowiskowe, jakie stawia system pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych i doradcom zawodowym w nowym roku. Dokumentowanie pracy.
d) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu- prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST. Jak to pogodzić?
e) Kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie.
f) Co zawiera arkusz obowiązkowo i opcjonalnie oraz jaką ma formę?
g) „Drogie” rozwiązania organizacyjne w szkole/przedszkolu - wymienimy wszystkie i powiemy, jak ich unikać.
h) Czego w arkuszu szuka samorząd? Cele weryfikowania i warunki zatwierdzania. Skutki niezatwierdzenia.
i) Pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych - na przykładach rozpiszemy w arkuszu.
j) Pensum nauczyciela niepełnosprawnego - obliczanie wymiaru na przykładach, w tym w pensach łączonych.
k) Planowanie godzin ponadwymiarowych - czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela?
l) Stanowiska kierownicze w szkole/przedszkoli - planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
m) Nowelizacja szkolnictwa zawodowego - z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
n) Przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., muszą być zaplanowane w arkuszu - jakie?
o) Godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- podstawowe różnice w planowaniu i rozliczaniu.
p) Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, w tych liczebność grup.
q) Inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
r) Jakich rozporządzeń MEN należy oczekiwać w roku 2019?
3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadzący: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału 180 zł netto od osoby – Członkowie Forum. 
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 509 zł netto przy zgłoszeniu do 14 lutego. Przy zgłoszeniu po 14 lutego koszt szkolenia wynosi 559 zł.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: