PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-08-29

Cena: 165/349 zł

RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

29 sierpnia  2018 r. 10:00-15:00
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2


Program:

1. Zakres stosowania RODO
2. Najważniejsze definicje - znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy)
3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność)
4. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki (zgoda osoby, której dane dotyczą /w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenie organów administracji publicznej)
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki wyrażenia zgody, przejrzystość formuły - wzór
6. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych - kategorie danych wrażliwych, przesłanki ich przetwarzania
7. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
8. Obowiązek informacyjny administratora danych - zakres podawanych informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane; przejrzystość przekazywanych informacji; Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania - wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, "prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem
10. Obowiązek administratora wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poddawanie ich przeglądom i aktualizowanie - wdrażanie polityk i stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania - audyt ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka - informacje podstawowe. Dokumentacja ochrony danych osobowych wg RODO
11. Pojęcie "współadministratora" danych osobowych
12. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora - umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych (wzór)
13. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania.- zakres danych w rejestrze - wzór rejestru czynności przetwarzania
14. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - wzór
15. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu - wzór zgłoszenia
16. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych (okoliczności naruszenia, skutki, podjęte działania) - wzór rejestru
17. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
18. Inspektor ochrony danych osobowych - wyznaczanie, status, zadania i obowiązki
19. Ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne
20. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej
21. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych (klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników) - zagadnienia praktyczne
22. Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO - projekt z 12 września 2017 roku

Prowadzący: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Cele: Zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

Korzyści: Analiza / Aspekty praktyczne. Zapisy rozporządzenia a praktyka administracyjna w samorządzie terytorialnym. Odpowiemy na pytanie: Czy mamy się czego obawiać?

Adresaci: Wszyscy pracownicy JST oraz jednostek organizacyjnych JST, którzy realizując swoje codzienne obowiązki mają do czynienia z danymi osobowymi klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników swoich jednostek (kadry).

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc sierpień lub opłaty w wysokości 165 zł. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 349 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 22 sierpnia 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: