PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Pracowników Kadr: „Czas pracy – warsztaty dla praktyków"

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-01-31

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze oraz Zarząd Forum Pracowników Kadr Województwa Mazowieckiego zapraszają na szkolenie:

CZAS PRACY – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

31 stycznia 2018 r. 10:00-15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy również na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Prowadzący: Radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:
1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2018 r. – ćwiczenia.
3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek w stanowiskach PIP, MPiPS oraz w orzecznictwie sądowym – ćwiczenia.
4. Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia; wynagrodzenie w umowie o pracę; konsekwencje spóźnionego przedłożenia przez pracownika decyzji o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.
5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – ćwiczenia.
6. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w urzędach w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań –ćwiczenia.
7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8. Rozliczanie czasu pracy radcy prawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
9. Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierownika USC zatrudnionego w jednostce samorządowej.
10. Właściwe zapisy w umowie o pracę niepełnoetatowca dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
11. Wyjścia prywatne pracowników – przechowywanie wniosków pracowników, ewidencjonowanie wyjść prywatnych i zasady odpracowywania, problematyka prawidłowego naliczania wynagrodzenia - ćwiczenia.
12. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
13. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
14. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.
15. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
16. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania – ćwiczenia.
17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia – ćwiczenia.
18. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w tym z uwzględnieniem specyfiki samorządu.
19. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
20. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników – ćwiczenia
21. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego.
22. Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji, szkoleń i in.
23. Czas pracy w regulaminie pracy – prawidłowe formułowanie zapisów.
24. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 stycznia 2018 r. na fax: (22) 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc styczeń. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 349 zł przy zgłoszeniu do 17 stycznia. Koszt szkolenia po 17 stycznia to 399 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad oraz konsultacje po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: