PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2019/2020 r. oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO I NIK.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-11-20

Cena: 459 zł      409 zł

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2019/2020 r. oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO I NIK.

Data: 20 listopada 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
- Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować.
- Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji.
- Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

Adresaci: Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych JST), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni wykonujący obowiązki w ramach inwentaryzacji i członkowie komisji i zespołów inwentaryzacyjnych.

Prowadzący: Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:
I. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej:
1. Cel inwentaryzacji, wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować, rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób, różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją, jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury, metody przeprowadzania inwentaryzacji:
- Spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych.
- Potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe.
- Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę.
2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie, że inwentaryzację przeprowadzamy np. Raz w ciągu 4 lat, inwentaryzacja drogą weryfikacji – termin przeprowadzenia.
3. Wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów - departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.
II. Odpowiedzialność za inwentaryzację: odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności, prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki, kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji w tym najczęstsze nieprawidłowości.
III. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia: dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór, odpowiedzialność materialna pracowników.
IV. Inwentaryzacja: częste błędy w szczególności: weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe, weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną, inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych, metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu, metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim, metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych, metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych, metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych, w jakich odstępach czasowych należy inwentaryzować place zabaw, siłownie zlokalizowane np. w parkach, do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.
V. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW:
1. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych zbiorów bibliotecznych – czy stosujemy ustawę o rachunkowości czy skontrum.
2. Kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW.
3. Kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.
VI. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem:
1. Podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle art. 18 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd, różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych.
2. Kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym, na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek, podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków, ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena:  409 zł netto przy zgłoszeniu do 6 listopada. Cena po 6 listopada to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: