PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Procedura tworzenia oraz regulacje uchwał JST w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - w obecnym stanie prawnym. Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-02-07

Cena: 459 zł      409 zł

Procedura tworzenia oraz regulacje uchwał JST w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - w obecnym stanie prawnym. Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli.

Data: 7 lutego 2020, 10:00 - 15:00

Cele: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli. Do zasadniczych zmian należą wprowadzenie wzoru służącego do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu oraz ustalenie, wskazanej w tym wzorze, średniej ceny jednostki paliwa w gminie w randze uchwały rady gminy. Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. Nowe przepisy wprowadzają zwrot pełnych kosztów paliwa zużytego na drogę dzieci i ich opiekunów do placówki i z powrotem. Omówione zostaną również następujące zagadnienia: konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej; składniki wynagrodzenia nauczycieli; zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN; zadania organu stanowiącego JST; obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi; możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST średnie wynagrodzenie nauczycieli; zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru; aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Adresaci: Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Program:
1. Podstawa prawna oraz konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli.
3. Zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN.
4. Zadania organu stanowiącego JST:
a. Określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
b. Określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
c. Określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
5. Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
6. Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST.
7. Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru.
8. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
9. Zwrot rodzicom kosztów przewozu uczniów oraz rodziców na podstawie umowy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
10. Wzór obliczania kosztów jednorazowego przewozu.
11. Podjęcie uchwały rady gminy w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w gminie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 24 stycznia. Cena po 24 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: