PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM TEMATU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-01-10

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM TEMATU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Data: 10 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Zapoznanie jego uczestników z nową Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma zagwarantować utworzenie zasobu nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe ale dla JST wiąże się również z szeregiem nowych obowiązków, a niewykonanie w terminach narzuconych niektórych z nich jest zagrożone karami pieniężnymi nakładanymi na organy administracji. W szczególności podczas szkolenia zostanie przedstawione zagadnienie wykonania i przekazywania wykazu nieruchomości, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. W związku z powyższym również, zostaną przekazane informacje w jaki najlepszy sposób pozyskiwać informacje do w/w wykazu, także na podstawie własnych doświadczeń praktycznych trenera, który obecnie w imieniu Starosty zajmuje się zagadnieniami ewidencji gruntów i budynków.

Adresaci: Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miejskich (miasta na prawach powiatu) zajmujący się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich ewidencjonowaniem, jak również pracownicy urzędów wojewódzkich prowadzący nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz pracownicy Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do kompetencji których należy sporządzanie wykazów nieruchomości.

Prowadzący: Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Przeprowadził szereg podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.

Program:
1. Zakres uregulowań ustawowych oraz omówienie wpływu uregulowań zawartych w Ustawie o KZN na inne obowiązujące przepisy prawne.
2. Składniki KZN. Omówienie mienia i nieruchomości, które wejdą w skład KZN oraz legalnych definicji użytych w Ustawie.
3. Co to jest KZN, jakie ma kompetencje i umocowanie, jakie zasady gospodarowania, obowiązki organów KZN?
4. Omówienie zadań wykonywanych przez KZN a nałożonych Ustawą.
5. Wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10 Ustawy. Omówienie pozyskiwania informacji do wykazów, zasad udzielania informacji przez właściwe organy na podstawie prowadzonych ewidencji, rejestrów, etc. - nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
6. Kary nałożone Ustawą na organy, które nie wypełnią obowiązku przekazania kompletnych wykazów nieruchomości.
7. Omówienie treści protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art.22 Ustawy.
8. Wyłączenie nieruchomości z KZN.
9. Szczegółowe omówienie zasad gospodarowania nieruchomościami KZN z uwzględnieniem oddawania w posiadanie zależne, przenoszenia własności, obciążania nieruchomości, nieodpłatnego przekazywania nieruchomości.
10. Działanie i obowiązki operatora mieszkaniowego, zasady najmu, ustalanie czynszów, najem z opcją, działania kontrolne.
11. Administracyjne kary pieniężne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 27 grudnia. Cena po 27 grudnia to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: