PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-07

Cena: 459 zł      409 zł

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.

Data: 7 października 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stały współpracownik FRDL.

Program:
1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.
2. Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.
3. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
5. Nowe druki ofert - termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.
6. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
7. Elementy umowy realizacji zadania.
8. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
100 minut.
9. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
10. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
11. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
12. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
13. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
14. Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.
15. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
16. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
100 minut.
17. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
18. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
19. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
20. Zwrot dotacji.
21. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
22. Małe granty - nowe druki oferty i sprawozdania.
23. Zmiany w drukach umów i sprawozdań.
24. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 23 września. Cena po 23 września to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: