PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI Z MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH NAKŁADANYCH PRZEZ STRAŻE GMINNE I MIEJSKIE – STAN PRAWNY NA ROK 2018.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 47

Termin: 2018-01-17

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI Z MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH NAKŁADANYCH PRZEZ STRAŻE GMINNE I MIEJSKIE – STAN PRAWNY NA ROK 2018.

Data: 17 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

Cele i korzyści ze szkolenia: W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016 r. problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017 r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016 r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Prowadzący: Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Od wielu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Program:
1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich.
a. W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
b. Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
c. Miejsce i termin płatności mandatu.
d. Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
e. Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.
2. Wybranie zagadnienia związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.
a. Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
b. W jaki sposób powinny być ostemplowane bloczki mandatowe?
c. Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
d. Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych, jako druków ścisłego zarachowania.
e. Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.
f. Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.
3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych i kar porządkowych – wybrane zagadnienia.
a. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów i kar porządkowych czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?
b. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?
c. Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu i kary porządkowej?
d. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.
e. Szczególne zasady rachunkowości należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne.
f. W oparciu o jakie dokumenty mandat i karę porządkową można przypisać i odpisać w księgach rachunkowych?
g. Jaką datę wpływu należności z tytułu mandatów przyjąć w przypadku zapłaty mandatu kartą płatniczą?
h. Mandaty przedawnione – jak należy z nimi postępować, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty należy je wyksięgować?
i. Różnice w przedawnieniu należności z mandatów i z kar porządkowych – w jakim terminie się przedawniają?
j. Przedawnienie należności z kar porządkowych – jakie przepisy stosujemy?
k. Termin przedawnienia należności z tytułu kary porządkowej.
l. Przekazywanie dochodów z tytułu kar porządkowych do budżetu Państwa.
4. Procedury postępowania w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego lub kary porządkowej.
a. Czy od niezapłaconego w terminie mandatu pobiera się odsetki?
b. Czy jest obowiązek wystawiania upomnień na niezapłacone mandaty? Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016r.
- Sposób postepowania w stosunku do mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015r.
- Sposób postepowania w stosunku do mandatów nałożonych od 2016r.
c. Obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu mandatu,
d. Zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,
e. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji upomnień,
f. Brak urzędowego wzoru upomnień
g. Wystawianie upomnienia w przypadku braku wpłaty w tym optymalny termin wystawienia upomnienia po upływie terminu płatności,
h. Kiedy wystawić tytuł wykonawczy?
i. Jakie są wg aktualnych przepisów minimalne kwoty, na które upomnienie lub/i tytuł wykonawczy powinny być wystawione?
j. Czy i kiedy można na mandat wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?
k. Omówienie i interpretacja pojęć: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.
l. Aktualne zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
m. Uwaga! W trakcie szkolenia część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego wg aktualnego wzoru ( po zmianie przepisów od września 2016r.).
5. Czy istnieje obowiązek dochodzenia mandatu od osoby zmarłej?
6. Czy mandat osoby zmarłej należy odpisać z ksiąg rachunkowych i w oparciu o jaki dokument?
7. Jakie działania powinien podejmować urząd gminy w zakresie monitorowania realizacji tytułów wykonawczych przez właściwe organy egzekucyjne?
8. Stosowanie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych?
a. W oparciu o jakie formalnoprawne podstawy można stosować ulgi w spłacie mandatów?
b. Nowe, zmienione kryteria stosowania ulg w spłacie należności z mandatów w zależności o rodzaju ulgi, o którą ubiega się dłużnik (interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika)
c. Czy należność wynikającą z mandatu można umorzyć?
d. Zasady prowadzenia postępowania o ulgę w spłacie mandatu.
e. W jakiej formie rozstrzygnięty powinien być wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie mandatu?
f. Jakie nowe elementy musi zawierać decyzja administracyjna dot. ulgi w zapłacie mandatu w związku ze zmianami Kodeksu postepowania administracyjnego w czerwcu 2017r.?
9. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

W materiałach szkoleniowych znajdą się m.in. ważniejsze wzory pism, decyzji, postanowień wydawanych w toku postępowania o ulgę w spłacie mandatu, wzory wystąpień do urzędu skarbowego w celu monitorowania egzekucji należności oraz propozycje wybranych procedur postępowania związanego z zadaniem realizacji dochodów z tytułu mandatów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 3 stycznia. Cena po 3 stycznia to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: