PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Instytucje kultury - akcja bilans 2019

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-12-03

Cena: 479 zł

Instytucje kultury - akcja bilans 2019

Data:  3 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w Instytucjach Kultury oraz wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucji - dlatego został dla Państwa przygotowany obszerny materiał z tej tematyki. Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki. W załączeniu: Instrukcja i wzory dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz inne zarządzenia – dotyczące rachunkowości, podatku VAT i innych.

Adresaci: Główni księgowi oraz Pracownicy Wydziałów Kultury Urzędów.

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych, czy dotyczących Instytucji Kultury. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

Program:
1. Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2. Przychody (w tym: dotacje), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań:
a. Przychody i koszty działalności operacyjnej,
b. Pozostałe przychody i koszty operacyjne,
c. Przychody i koszty operacyjne,
d. Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
3. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie - księgowanie w zespole „5”.
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
a. Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie;
b. Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
c. Schematy ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
5. Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja ( w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach.:
a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
b. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016
w porównaniu z KŚT 2010- zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017r. i 2018r.
c. KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych - Instytucjach Kultury:
- Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z UOR - z uwzględnieniem KSR nr 11,
- Specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały - obiekt inwentarzowy (w tym obiekty sieciowe środków trwałych).
- Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych - części składowe i części peryferyjne,
- Ogólne zasady ustalania wartości początkowej:
a) Jednorazowy odpis wartości początkowej - z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
d. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie :
- Syntetyczna;
- Analityczna;
- Pozabilansowa;
- Regulacje w polityce rachunkowości;
- Miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
e. Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych - KSR nr 11.
f. Wartości niematerialne i prawne- zasady ujęcia (w tym licencje OEM).
g. Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji)- określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
h. Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego:
- Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
7. Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2 i KSR nr 11- (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
8. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2019 w Instytucjach Kultury:
a. Czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych,
b. Wycena bilansowa aktywów i pasywów,
c. Odpisy aktualizacyjne w zakresie aktywów trwałych i obrotowych,
d. Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
e. Wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.
9. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego - omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.(wzory) - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości.
10. Wpływ kosztów na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - zasady wypełniania CIT - 8 i CIT- 8 /0.
11. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
a. Roczna,
b. 5-letnia,
c. 10-letnia.
12. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 429 zł netto przy zgłoszeniu do 19 listopada. Cena po 19 listopada to 479 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: