PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych w gminie - szkolenie dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości podatkowej.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-26

Cena: 459 zł

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych w gminie - szkolenie dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości podatkowej.

Data: 26 marca 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie tematyki rachunkowości podatków i opłat lokalnych w gminnie/mieście. Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat, instrukcję inwentaryzacyjną).

Adresaci: Pracownicy księgowości gminnych organów podatkowych.

Prowadzący: Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

Program:
I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych.
1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych w gminie, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych,
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze).
2. Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy
z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami.
3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej
z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność za inwentaryzację należności podatkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu).
II. Omówienie wybranych przepisów i definicji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.) użytecznych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta.
1. Pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowej i nadpłaty podatkowej.
2. Powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej (charakter decyzji ustalających i określających zobowiązanie podatkowe).
3. Terminy płatności, a powstanie zaległości podatkowych.
4. Wygaszenie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości podatkowych, zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań, bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych.
5. Obowiązki w zakresie zarachowania wpłaty dokonywanej na poczet zaległości podatkowych (zarachowanie na koszty upomnienia, odsetki, opłatę prolongacyjną, czy zawsze należy zarachować wpłatę zgodnie z dyspozycją podatnika?).
6. Wydawanie postanowienia w sprawie zarachowania wpłaty (W jakim terminie należy wydać postanowienie?, Kiedy nie ma obowiązku wydania postanowienia?) .
7. Sposoby płatności podatków i opłat (Kto może płacić gotówką? Które podmioty muszą dokonywać płatności z rachunku bankowego? Czy i na jakich warunkach można płacić podatki lokalne kartą płatniczą? Czy osoba niebędąca podatnikiem może zapłacić za podatnika?)
8. Specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych. Konsekwencje prawne zobowiązań zabezpieczonych hipoteką.
III. Powstanie nadpłaty podatkowej i sposoby postępowania z nadpłatą.
1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, Czy mamy do czynienia z nadpłatą podatkową w przypadku pomyłkowej zapłaty do organu podatkowego np. raty kredytu? Kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty - wymiar czy księgowość?).
2. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, Czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?, Czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań?).
3. Zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami).
IV. Omówienie szczególnych zasad rachunkowości w księgowości podatkowej urzędu gminy/miasta z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375 z późn. zm.)
1. Podstawowe pojęcia z rozporządzenia oraz szczegółowy katalog zadań komórek organizacyjnych rachunkowości podatkowej.
2. Dokumentowanie przypisów i odpisów podatkowych (deklaracje, decyzje oraz inne dowody księgowe, czy przypis podatku wynikający z decyzji powinien być dokonany na podstawie decyzji wydanej, doręczonej czy też dopiero po uzyskaniu ostateczności?).
3. Obowiązki pracowników księgowości w zakresie przyjmowania i weryfikacji deklaracji przed przypisaniem należności wynikającego z deklaracji na koncie podatnika ( czynności sprawdzające wynikające z Ordynacji podatkowe, czy można przypisać zadeklarowany podatek gdy deklaracja jest niepodpisana lub podpisana przez nieuprawnioną osobę? Czy deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika?).
4. Ewidencja podatków i opłat lokalnych jako integralna część ewidencji księgowej urzędu.
5. Otwarty katalog bilansowych kont syntetycznych i analitycznych w zakresie ewidencji
z tytułu podatków.
6. Możliwości odstąpienia od obowiązków prowadzenia szczegółowych kont,
w szczególności dla opłat lokalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
7. Operacje księgowe na wybranych kontach.
8. Specyfika kont rozrachunkowych oraz pozabilansowych prowadzonych przez gminne organy podatkowe.
9. Rozliczenia inkasentów zakresu pobieranych podatków i opłat (kto może być inkasentem?, Które podatki i opłaty lokalne mogą być pobierane w drodze inkasa, na jakich kontach - bilansowych czy pozabilansowych - prowadzone powinno być rozliczenie inkasentów?).
V. Obowiązki pracowników księgowości podatkowej w zakresie przymusowego dochodzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
1. Ustawowy obowiązek dochodzenia wszelkich należności budżetowych (omówienie wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych i o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji).
2. Działania informacyjne wierzyciela zmierzające do dobrowolnego wykonania zobowiązania (Kiedy i wobec kogo można podejmować działania informacyjne? W jakich formach i jak dokumentować działania informacyjne? Jakie znaczenie mają podjęte działania informacyjne dla dalszego toku dochodzenia należności podatkowych?
3. Upomnienie przesyłane zobowiązanemu jako niezbędny element wszczęcia postępowania egzekucyjnego (terminy i kwoty upomnienia, niezbędne elementy upomnienia, przypisywanie kosztów upomnienia na koncie podatnika, czy można wszcząć egzekucję bez uprzedniego doręczenia upomnienia?).
4. Wystawianie tytułu wykonawczego (TW-1) w zakresie egzekucji należności pieniężnych (omówienie poszczególnych pozycji tytułu wykonawczego i poprawność ich wypełnienia, najczęściej popełniane błędy w tytułach wykonawczych, forma przesłania do organu egzekucyjnego).
5. Ustalenie właściwości organu egzekucyjnego.
6. Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Czy organ egzekucyjny może odmówić przyjęcia tytułu wykonawczego przekazanego np. w formie papierowej czy z innych przyczyn?).
7. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny ( Jakie działania może podjąć w imieniu wierzyciela pracownik księgowości podatkowej po otrzymaniu z organu egzekucyjnego zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
8. Realizacja tytułu wykonawczego - księgowanie wpłat otrzymywanych z organu egzekucyjnego (sposoby zarachowania wpłaty zgodnie z przepisami ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie w przypadku otrzymania wpłaty po potrąceniu opłaty komorniczej przez organ egzekucyjny).
VI. Obowiązki pracowników komórek księgowości podatkowej w zakresie inwentaryzacji należności z podatków i opłat lokalnych.
1. Inwentaryzacja roczna należności podatkowych z uwzględnieniem zasad i metod inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości.
2. Inwentaryzacja kont pozabilansowych 990 i 991.
3. Wewnętrzne instrukcje w sprawie inwentaryzacji ( Czy musi być w urzędzie gminy/miasta opracowana instrukcja inwentaryzacyjna, czy wójt/ burmistrz/prezydent miasta muszą co roku podpisywać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji, kto i w jakim zakresie odpowiada za inwentaryzację należności podatkowych).
4. Czy można zaniechać inwentaryzacji niewielkich kwotowo sald i sald zerowych.
5. Dokumentacja inwentaryzacji - protokół z inwentaryzacji kont podatkowych.
6. Konsekwencje prawne nierzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji lub braku inwentaryzacji należności podatkowych (analiza wybranych orzeczeń GKO z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nieprawidłowości w inwentaryzacji stwierdzone przez RIO)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena:409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: