PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa - wybrane zagadnienia

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-16

Cena: 559 zł      509 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa - wybrane zagadnienia

Data:   16 marca 2020, 10:00 - 15:00

Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Cele i korzyści: Podczas naszego szkolenia uczestnicy mają szansę uzupełnić dotychczas zdobytą wiedzę oraz poznać praktyczne rozwiązania problemów wypracowane w długoletniej praktyce prowadzących szkolenie. Podczas szkolenia prowadzący podzielą się również wiedzą na temat aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz jego wpływu na prowadzone postępowania. W trakcie szkolenia będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Na zajęciach otrzymają Państwo wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli podatkowej:
- Wezwanie w ramach czynności sprawdzających na podstawie art. 274a Ordynacji podatkowej.
- Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej.
- Pismo przewodnie.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
- Adnotacja urzędowa.
- Protokół oględzin.
- Protokół z kontroli podatkowej.
- Zawiadomienie o niezakończeniu kontroli podatkowej w terminie.
- Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin.

Adresaci: Zajęcia skierowane są do pracowników urzędów gmin i miast, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań kontrolnych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych lub innych osób zajmujących się tą tematyką.

Prowadzący 1: Radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania.

Prowadzący 2: Radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania.

Program:
1. Rodzaje czynności kontrolnych podejmowanych przez organy podatkowe:
- Czynności sprawdzające.
- Kontrola podatkowa uregulowana w Dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Czynności sprawdzające:
- Rozumienie pojęcia czynności sprawdzających.
- Cele czynności sprawdzających.
- Uprawnienia organów podatkowych w ramach czynności sprawdzających.
- Czy w ramach czynności sprawdzających można przeprowadzić oględziny nieruchomości.
- Korekta deklaracji z urzędu, sprzeciw i anulowanie korekty z urzędu.
- Kiedy można ograniczyć działania kontrolne organu podatkowego do czynności sprawdzających - zagadnienia praktyczne.
3. Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane w Dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z zastosowaniem przepisów Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą
4. Cele kontroli podatkowej:
- Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania.
- Kontrola zgodności informacji zawartych w deklaracjach (informacjach) ze stanem faktycznym.
- Cel prewencyjny kontroli podatkowych.
5. Przedmiot kontroli podatkowej:
- Podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a. Powierzchnia gruntów i sposób ich wykorzystania.
b. Powierzchnia użytkowa budynku i sposób jej wykorzystania.
c. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- Dokumentacja podatkowa.
a. Kompletność dokumentacji.
b. Poprawność sporządzenia dokumentacji.
c. Terminowość złożenia dokumentacji.
6. W jaki sposób w praktyce weryfikować dane pod kątem prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
- W bazie podatników podatku od nieruchomości.
- W ewidencji gruntów i budynków.
- Z ortofotomapy.
- Z centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
- Z bazy ksiąg wieczystych.
- Z innych ogólnodostępnych rejestrów.
- Na stronach internetowych.
- Z ogłoszeń prasowych i obserwacji w terenie.
7. Procedura kontroli podatkowej:
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej- co powinno zawierać, kiedy można wszcząć kontrolę podatkową bez zawiadomienia.
- Wszczęcie kontroli podatkowej- termin, procedura, adresaci wszczęcia.
- Obecność kontrolowanego.
- Reprezentant i pełnomocnik kontrolowanego.
- Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli podatkowej - kontrola w siedzibie kontrolowanego i w siedzibie organu podatkowego.
- Uprawnienia i obowiązki kontrolujących po wszczęciu kontroli podatkowej.
- Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego po wszczęciu kontroli podatkowej.
- Oględziny budynku lub lokalu mieszkalnego- zasady przeprowadzenia oględzin zgoda kontrolowanego, oględziny nieruchomości znajdujących się w posiadaniu osób trzecich.
- Protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej- składniki protokołu, załączniki do protokołu, zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu.
8. Zagadnienia szczegółowe z zakresu kontroli podatkowej.
- Śmierć kontrolowanego w trakcie kontroli podatkowej.
- Kontrola u osoby nieobecnej - kurator.
- Przedłużenie terminu kontroli podatkowej.
- Prawo kontrolowanego do ponaglenia organu podatkowego.
- Kary porządkowe w toku kontroli podatkowej.
- Współpraca organów podatkowych z innymi organami.
9. W jaki sposób uregulować kontrolę podatkową w organie podatkowym- procedura, plan kontroli, sprawozdanie z wykonania planu kontroli, podział i organizacja zadań.
10. Pytania i dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  9 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 2 marca. Cena po 2 marca to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: