PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-10

Cena: 459 zł

Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych

Data:  10 października 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych na 2020 rok i wieloletnich prognoz finansowych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.

Korzyści:
- Omówienie procedury uchwalania budżetu (w tym obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej).
- Przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej.
- Przedstawienie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.
- Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach budżetowych i wieloletnich prognozach finansowych, co przyczyni się do ich uniknięcia.

Adresaci: Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Wieloletni pracownik RIO, obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, m.in. w Finansach Komunalnych, książkach wydawnictwa C.H.Beck.

Program:
1. Uchwała budżetowa na 2020 rok.
2. Procedura uchwalania budżetu:
a. Obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej.
b. Rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań.
c. Szczególne zasady wykonywania budżetu.
d. Dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
- Uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST.
- Fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3. Wieloletnia prognoza finansowa od 2020 roku:
a. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej – rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b. Metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
c. Przedsięwzięcia wieloletnie.
d. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217.
5. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej w świetle obowiązujących od 2019 roku zmian art. 232 i art. 258 ustawy o finansach publicznych – przykłady stosowanych upoważnień.
6. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. Określenie limitów w uchwale budżetowej.
b. Nowe limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
c. Możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. Wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich.
b. Zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8. Projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich:
a. Sposób ujęcia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
b. Przepływ środków.
c. Rozliczenia pomiędzy beneficjentem i partnerami.
9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

Materiały dla uczestników zawierają: Opis zagadnień z przykładami rozwiązań oraz wybrane orzecznictwo dotyczące przedmiotowego tematu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  3 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 26 września. Cena po 26 września to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: