PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-05

Cena: 709 zł lub 2 opłaty za forum      659 zł lub 2 opłaty za forum

Pliki do pobrania

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Data: 5-7 września 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2016 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Korzyści ze szkolenia: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Omawiamy ustawę o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę przywiązujemy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach. Ukierunkujemy uczestników na sprawą i efektywną współpracę JST z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:
Dzień I
1. Zagadnienia definicyjne:
a. Organizacja pozarządowa - cechy charakterystyczne, formy,
b. Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi,
c. Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna),
d. Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy,
e. Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków,
f. Formy współpracy JST-NGO.
2. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
a. Uchwała konsultacyjna - jakie dokumenty należy poddać konsultacjom,
b. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na zlecanie zadań,
c. Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady,
d. Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy, przykłady,
e. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej - niezbędne elementy, ocena wniosków przykłady.
Dzień II
1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.
3. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
4. Elementy umowy realizacji zadania - umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty.
5. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
6. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
7. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
8. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
Dzień III
1. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
2. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów.
3. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
4. Prowadzenie dokumentacji księgowo - finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
5. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
7. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
8. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
9. Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie.
10. Małe granty.
11. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 sierpnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 659 zł netto przy zgłoszeniu do 22 sierpnia. Cena po 22 sierpnia to 709 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: