PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-05

Cena: 559 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej

Data: 5 marca 2020, 10:00 - 15:00

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019

Cele: 
- Przygotowanie uczestników do prawidłowego, uwzględniającego zmiany prawne w 2019 r., zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych.
- Przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania finansowego – informacji dodatkowej.
- Przegląd wprowadzonych zmian w rachunkowości i klasyfikacji budżetowej ich skutków praktycznych w 2020 r.
- Udzielenie uczestnikom odpowiedzi w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg i sporządzania sprawozdań.

Adresaci: Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Trener doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST.

Program:
1. Zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego oraz w trakcie roku w przypadku zakończenia działalności jednostek a włączenie tych sprawozdań do sprawozdania łącznego.
2. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2019 rok jako niezbędny element poprzedzający zamknięcie ksiąg rachunkowych.
3. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku. Zasada memoriału a zasada kasowego wykonania budżetu, zasada współmierności, zasada istotności.
4. Sprawdzenie kompletności zapisów w księgach rachunkowych, uzgodnienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych.
5. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
6. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności.
7. Ewidencja kosztów i przychodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, zasady ich inwentaryzacji w powiązaniu z korektami i zwrotami wydatków i nadpłat w dochodach.
8. Ustalenie wyniku finansowego, dokonanie przeksięgowań, zamknięcie kont (bilansowych i pozabilansowych).
9. Sprawozdania finansowe – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów sporządzenia oraz prezentacji danych:
a. Bilans.
b. Rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7).
c. Zestawienie zmian w funduszu.
d. Informacja dodatkowa.
10. Szczegółowe omówienie zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej – w zakresie: omówienia metod wyceny aktywów i pasywów, zmian w stanie środków trwałych, prezentacji gruntów użytkowanych wieczyście, wartości nieamortyzowanych środków trwałych, danych o odpisach aktualizujących należności oraz innych, które należy wykazać na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji pozabilansowej.
11. Publikacja sprawozdań za 2019 rok.
12. Sporządzenie łącznych sprawozdań finansowych.
13. Pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 21 lutego. Cena po 21 lutego to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: