PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-05

Cena: 459 zł      409 zł

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stanie prawnym od 2020 r. Zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w świetle najnowszych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data: 5 maja 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Adresaci: Pracownicy urzędów i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo - księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzący: Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych JST. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Program:
1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji; obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych; nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie); konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia); konsekwencje braku segregacji odpadów; wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych; dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych; składanie deklaracji za okresy wsteczne (jakie druki?); pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zmiana danych w deklaracji: zmieniony termin składania nowych deklaracji; możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca; jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty? Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek; zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
4. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi; postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji; wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze; pełnomocnik w postępowaniu podatkowym,
5. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej; kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej; jakie działania przerywają bieg przedawnienia? co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
6. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej: nowe zasady zarachowania wpłaty zgodnie ze wskazaniem podatnika (zmiana art. 62 Ordynacji podatkowej); odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać? kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności? czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości; pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.
7. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia; zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego; czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty? postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w jakich formach następuje zwrot nadpłaty? zasady oprocentowania nadpłat - kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
8. Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: możliwość dokonania płatności przez małżonka, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową? kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego? możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.
9. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; czy przesłanką umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych? zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.
10. Istotnie zmiany przepisów w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; nowe/zmienione obowiązki wierzyciela w zakresie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami.
11. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty, w jakim terminie? elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów; kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy? omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami; nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie; czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego? czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia; zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
12. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
13. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 kwietnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21 kwietnia. Cena po 21 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: