PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NAJNOWSZE ZMIANY DO PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, ROLNEGO ORAZ LEŚNEGO - SKUTKI FINANSOWE DLA BUDŻETU GMINY (MIASTA)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-27

Cena: 509 zł lub dwie opłaty za forum

NAJNOWSZE ZMIANY DO PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, ROLNEGO ORAZ LEŚNEGO - SKUTKI FINANSOWE DLA BUDŻETU GMINY (MIASTA). WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. ZMIANY DO ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W 2019 R.

Data: 27 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Podczas zajęć omówione zostaną między innymi:
- Nowe regulacje o opodatkowaniu gruntów zajętych przez infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym opodatkowanie; elektrowni wiatrowych.
- Projektowana zmiana do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.
- Odmowa zwrotu podatku akcyzowego dłużnikom podatkowym w zakresie podatku akcyzowego i VAT; obowiązek uzyskiwania informacji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów o dłużnikach od dyrektorów izb administracji skarbowej.

Korzyści: Uwaga! Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
- Ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym.
- Nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.
- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie uchwał podatkowych oraz zmian do Ordynacji podatkowej.
Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora!

Program:
I. Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym, w tym m. in.
1. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. (ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw):
- Omówienie regulacji prawnych obowiązujących z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.
- Co z wnioskami o zwrot nadpłat w danym podatku – tryb procedowania?
- Nowe regulacje prawne a uchwała NSA w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych.
2. Nowe przepisy o zwolnieniu gruntów zajętych pod infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym:
- Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi.
- Pozyskiwanie danych do określenie powierzchni gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi.
- Jak będzie opodatkowany tzw. „przedsiębiorca przesyłowy”?
- Opodatkowanie gruntów innych niż użytki rolne i leśne.
3. Zmienione regulacje prawne w zakresie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości:
- Wyłączenie podatkowe z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- Procedowanie w sprawach podmiotów pominiętych z wyłączenia podatkowego.
- Wyłączenie podatkowe z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości a stosowanie pomocy publicznej.
II. Projektowane zmiany do podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:
1. Projektowane zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
2. Przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”.
3. Nowy projekt ustawy o obowiązku składania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów) dodatkowych sprawozdań w przedmiocie danych na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
III. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.
1. Obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania.
2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą.
3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą.
4. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA).
5. Łączny współwłaściciel – zwolnienie podatkowe (interpretacja MF z 6 kwietnia 2018 r.)
6. Opodatkowanie żłobków i przedszkoli.
7. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.
8. Opodatkowanie stadionu piłkarskiego podatkiem od nieruchomości.
9. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości biura radcy prawnego.
10. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli słonecznych.
11. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części ułamkowych w budynkach stanowiących współwłasność.
12. Najnowsza uchwała NSA z 13 marca 2017 r. w sprawie wspólników spółki cywilnej, jako podatników podatku od nieruchomości.
13. Obiekt bez ścian, to nie budynek, nawet jeśli został ujęty w ewidencji budynków.
14. Opodatkowanie budowli w spółdzielniach mieszkaniowych.
15. Opodatkowanie części wspólnych budynków w spółdzielniach mieszkaniowych.
16. Opodatkowanie parkingu w galerii handlowej.
17. Opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu drogowego.
18. Charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości.
19. Opodatkowanie sieci szerokopasmowego Internetu
20. Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi.
21. Opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją.
22. Opodatkowanie kontenerów.
23. Opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej.
24. Czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nieustaleni?
25. Podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej.
26. Opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV. Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 459 zł netto przy zgłoszeniu do 13 listopada. Cena po 13 listopada to 509 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: