PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne, kontroli w zakresie rachunkowości w szczególności - obowiązująca w JST polityka rachunkowości (w tym plan kont: budżetu, jednostki)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-04

Cena: 559 zł      509 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne, kontroli w zakresie rachunkowości w szczególności - obowiązująca w JST polityka rachunkowości (w tym plan kont: budżetu, jednostki)

Data: 4 maja 2020, 10:00 - 15:00

Cele: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych związanych z rachunkowością w tym regulacji wynikających z:
- Ustawy dnia z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w prawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści: Uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania przepisów do tworzenia i aktualizacji polityki rachunkowości i planu kont. Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów i pozwala pracownikom instytucji publicznych, na prawidłowe działanie w obszarze rachunkowości w szczególności tworzenia i aktualizacji polityki rachunkowości w tym planów kont. Szkolenie to szansa spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w instytucjach kontrolnych. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania się do kontroli z zakresu sporządzania i aktualizacji polityki rachunkowości w tym planów kont dla: budżetu, jednostki budżetowej, zakładów budżetowych - omówione zostaną najczęściej powtarzające się nieprawidłowości.

Adresaci: Pracownicy zajmujący się finansami w JST: skarbnicy, księgowi oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem zajęć.

Prowadzący: Posiada wykształcenie ekonomiczne, w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu pracuje od 1999 roku. Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Poznaniu. Doświadczony trener i wykładowca. Ukończyła następujące studia podyplomowe: Rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rachunkowość budżetowa - Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu, Audyt wewnętrzny - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Gospodarka Nieruchomościami - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Program:
1. Omówienie (krótkie) przepisów prawa, które należy stosować przy sporządzaniu i aktualizacji polityki rachunkowości w tym planów kont w tym; zmiany w przepisach
2. Zasady opracowywania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w tym:
- Określenie roku obrotowego.
- Określenie okresów sprawozdawczych.
- Metody wyceny aktywów i pasywów.
- Zasady amortyzacji środków trwałych.
- Ustalanie odpisów amortyzacyjnych.
- Kryteria zaliczania środków trwałych do nisko i wysoko cennych środków trwałych.
- Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- Co winny zawierać zakładowe plany kont – dla budżetu i dla jednostki.
- Wykaz ksiąg rachunkowych.
- Opis sytemu przetwarzania danych ksiąg rachunkowe prowadzonych za pomocą komputera.
- Opis rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony danych ksiąg rachunkowych.
- Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki.
- Zasady jakimi należy się kierować ustalając plan kont.
3. Najczęściej występujące nieprawidłowości w ww. zakresie
4. Zasady tworzenia i funkcjonowania planu kont dla budżetu i dla jednostki w tym:
- Opis kont i ich wzajemne korelacje w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości.
5. Konta, na których prowadzona jest ewidencja rozliczeń z tytułu podatków, zasady ich funkcjonowania. Najczęściej występujące nieprawidłowości.
6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
7. Naruszenia skutkujące wszczęciem postępowanie przez organy kontroli skarbowej.
8. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 kwietnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 20 kwietnia. Cena po 29 kwietnia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: