PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-03

Cena: 459 zł      409 zł

Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Data: 3 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia księgowości instytucji w zakresie rozliczania projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentacji projektowej w tym wydatków poniesionych z realizacją projektów unijnych, z zasadami księgowania i dostosowania polityki rachunkowości do realizowanych projektów.

Korzyści: Zdobycie praktycznych wskazówek w zakresie księgowania dokumentów projektowych i zasad rozliczania dotacji. Nabycie umiejętności sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej w tym polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych. Zdobycie wiedzy w zakresie rozliczenia personelu projektu. Zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Problematyki związanej z dokumentowaniem kosztów bezpośrednich i pośrednich w projekcie oraz kilku projektach realizowanych jednocześnie w instytucji. Zajęcia są doskonałą okazją do omówienia zagadnień na praktycznych przykładach.

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości instytucji, które realizują lub będą realizować projekty współfinansowane z środków unijnych, jako Lider lub Partner projektu.

Prowadzący: Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

Program:
1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
a. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
b. Uproszczone formy ewidencji.
c. Wymagania przewidziane RPO.
2. Zakładowy plan kont.
3. Dostosowanie polityki rachunkowości:
a. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
b. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
c. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
d. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
e. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
f. Wyodrębniona ewidencja kosztów.
g. Wyodrębniona ewidencja przychodów.
h. Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
i. Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
j. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
100 minut.
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
a. Dokumenty finansowo – księgowe.
b. Dokumenty merytoryczne.
c. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
d. Kontrola merytoryczna.
e. Kontrola formalna.
f. Kontrola rachunkowa.
g. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
7. Personel projektu.
100 minut.
8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.
9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
a. Kwalifikowalność podatku VAT.
b. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
c. Zakup środków trwałych.
d. Zakup używanych środków trwałych.
e. Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
f. Wartości niematerialne i prawne.
g. Wkład niepieniężny,
h. Opłaty finansowe.
i. Koszty przygotowania projektu.
j. Leasing.
k. Amortyzacja.
11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: