PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Analiza przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących nieczystości ciekłych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-01

Cena: 459 zł      409 zł

Analiza przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących nieczystości ciekłych

Data: 1 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: omówienie wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zagadnień dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych. Analiza przepisów będzie dokonana z punktu widzenia gminy i jej zadań własnych oraz nadzorczych dotyczących nieczystości ciekłych. Szkolenie koncentruje się na aspektach praktycznych i omówieniu poszczególnych pism procesowych, w szczególności rozstrzygnięć decyzji. Omówione zostaną również planowane zmiany w ustawie.

Adresaci: Pracownicy urzędów gminy/miasta zajmujący się sprawami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości w gminach.

Prowadzący: Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Program:
1. Stosowanie ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska w sprawach dotyczących nieczystości ciekłych.
2. Kluczowe definicje ustawowe (m. in. pojęcie nieruchomości, właściciela nieruchomości, nieczystości ciekłych).
3. Ustawowe obowiązkowe zadania własne gminy dotyczące nieczystości ciekłych (m. in. budowa, utrzymanie i eksploatacja stacji zlewnych; plan rozwoju sieci kanalizacyjnej; prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych).
4. Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych (m. in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; udokumentowanie korzystania z usług).
100 minut.
5. Wymagania dotyczące zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.
6. Nadzór wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących nieczystości ciekłych oraz kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
- Stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska do kontroli.
- Postępowanie na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w sprawie nakazania wykonania określonego obowiązku (m. in. forma wszczęcia postępowania, wymogi formalne, strony postępowania, zasada prawdy obiektywnej, realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu; sentencja decyzji).
- Postępowanie na podstawie art. 363 prawa ochrony środowiska w sprawie nakazania wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (m. In. Forma wszczęcia postępowania, wymogi formalne, strony postępowania, zasada prawdy obiektywnej, realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu; sentencja decyzji).
- Przymusowe wykonanie decyzji administracyjnej (m. in. bezczynność wierzyciela, postępowanie egzekucyjne).
7. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Postępowanie na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w sprawie nakazania wykonania określonego obowiązku (m. in. forma wszczęcia postępowania, wymogi formalne, strony postępowania, zasada prawdy obiektywnej, realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu; sentencja decyzji; wymagania dodatkowe).
- Postępowanie w sprawie przedłużenia ważności decyzji.
8. Przejęcie przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych (m. in. egzekucja opłat).
100 minut.
9. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Wymogi dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia oraz skutek braków wniosku.
- Wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia brakującej dokumentacji.
- Kontrolne sprawdzenie faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia.
- Wymogi dotyczące treści zezwolenia, czyli jak powinno wyglądać rozstrzygnięcie.
- Przesłanki odmowy wydania zezwolenia.
10. Wygaśnięcie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszania warunków określonych w zezwoleniu.
- Postępowanie w sprawie wygaśnięcia albo cofnięcia zezwolenia (m. in. forma wszczęcia postępowania, wymogi formalne, strony postępowania, zasada prawdy obiektywnej, realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu; sentencja decyzji).
11. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Wymogi dotyczące sprawozdania (m. in. problem tzw. Sprawozdań „zerowych”).
- Weryfikacja sprawozdania.
- Konsekwencje złożenia nierzetelnego sprawozdania.
- Przekazanie sprawozdania po terminie (m. in. kwestia zachowania terminu, liczenie opóźnienia).
12. Przepisy karne.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 marca 2019 r.
fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 18 marca. Cena po 18 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: