PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Gospodarowanie odpadami - zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-12

Cena: 459 zł      409 zł

Gospodarowanie odpadami - zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r.

Data: 12 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi.

Adresaci: Gminy oraz podmioty zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Prowadzący: Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

Program:
Część I – gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska
1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami.
2. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady.
3. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa:
- Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
- Zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, określenie pojemności magazynów).
- Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
4. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów:
- Skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach.
- Konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizyjny.
- Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg nowych zasad.
5. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji).
6. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ - (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy).
7. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.
8. Prowadzenie PSZOK z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach.
9. Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach?
10. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych.
Część II - Ewidencja odpadów i sprawozdawczość
1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO).
2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana.
3. Omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).
4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
5. Zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu.
6. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
7. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego.
Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia 2018 r.)
1. Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi, konieczność aktualizacji wpisów.
2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów.
3. Sankcje i kary za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.
Część IV- projektowane zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2019 r.
fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 29 maja. Cena po 29 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: