PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Prawo wodne naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-16

Cena: 459 zł      409 zł

Prawo wodne naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r

Data: 16 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z Ustawą Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą.
- Przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, a także zakresów obowiązków właścicieli wód, w tym zakazów zmiany stanu wód oraz ich odprowadzania.
- Omówienie problemów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz konsekwencji naruszenia wód, z uwzględnieniem nakazów przywrócenia poprzedniego stanu wód.
- Przedstawienie kwestii dotyczących egzekucji obowiązków nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego, a także omówienie najważniejszych aspektów związanych z orzecznictwem w zakresie problemów uwzględnionych w Prawie Wodnym.

Adresaci: Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych.

Prowadzący: Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Prawa i Administracji.

Program:
1. Zakres zmian wprowadzonych nową ustawą - ogólne omówienie.
2. Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych - art. 234 ust 1 i 2 ustawy:
a. Zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych/roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - jako zakaz o charakterze względnym.
b. Zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie - jako zakaz bezwzględny.
c. Obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich:
- Konsekwencje prawne naruszenia w/w zakazów (administracyjne, cywilne, karne).
100 minut.
3. Zmiana stanu wody na gruncie:
a. Ustawowe warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie.
b. Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 235 ustawy):
- Warunki zawarcia, przedmiot ugody.
- Decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zatwierdzeniu ugody. Elementy składowe decyzji, zaskarżalność.
- Wykonalność ugody.
4. Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ustawy:
a. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
b. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom:
- Właściwość organów administracji publicznej - spory o właściwość i spory kompetencyjne.
- Wszczęcie postępowania - z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania.
- Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.
- Postępowanie wyjaśniające:
Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy - realizacja zasady prawdy obiektywnej (art. 7, 77, 80 i nowy - 81 art k.p.a.).
Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 k.p.a. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.
Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 79 a K.p.a. i inne).
Mediacja (art.96a i nast. K.p.a.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?
Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie
Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego - art. 136 §1 i nowy art.136 §2 k.p.a. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji k.p.a.
100 minut.
5. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych:
a. Elementy składowe decyzji.
b. Kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom? Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.
c. Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji.
6. Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 stycznia 2019 r.
fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 2 stycznia. Cena po 2 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: