PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe i bieżące problemy z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-26

Cena: 559 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe i bieżące problemy z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 26 marca 2020, 10:00 - 15:00

Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Cele i korzyści: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach potwierdza, że Ministerstwo Środowiska nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych problemów gmin związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawdziwa rewolucja dotknęła nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, kwestii obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kompostowników. Mimo upływu kilku lat nadal w istocie nie wiadomo, kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy, nie wiadomo nawet, jak definiować samo pojęcie nieruchomości. Systematycznie pojawiające się kolejne, niezwykle ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia RIO, które jedynie pogłębiają obecny chaos w tym zakresie. Kolejnym problemem są masowe podwyżki opłat, co wiąże się z tylko pozornie prostą procedurą zawiadomienia o wysokości nowej opłaty. Już pojawiły się wyroki sądów administracyjnych wskazujące na poważne konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomień. Celem zajęć jest kompleksowa i praktyczna analiza nowych i kluczowych przepisów ustawy dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo i rozstrzygnięcia nadzorcze.

Adresaci: Adresatami warsztatów są pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzący: Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Program:
1. Decyzja rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych - od kiedy stosować nowe przepisy?
- Zgoda właściciela nieruchomości, niezamieszkałych na przystąpienie do systemu gminnego (czy zgoda może być cofnięta, czy można wyznaczyć termin na wyrażenie zgody?)
- Nowe regulacje dotyczące nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Regulacje dotyczące deklaracji.
- Nowy termin składania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
- Jakie nowe dane musi zawierać deklaracja?
- Z których elementów deklaracji można zrezygnować?
- Problem tzw. deklaracji „zerowej”.
3. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej.
- Nowy element zawiadomienia.
- Egzekwowanie opłaty śmieciowej wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
- Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
- Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia.
- Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających.
- Koszty administracyjne związane ze zamianą stawki.
4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
- Kontrola posiadania kompostowników przydomowych (co to jest kompostownik przydomowy?)
- Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.
- Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia.
5. Niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- Nowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.
- Obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne.
- Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Regulacja dotycząca okresu, na jaki wydawana jest decyzja (rozbieżne linie orzecznicze sądów administracyjnych).
- Zależne od stanu faktycznego sprawy formy rozstrzygnięcia (m. in. możliwe sentencje decyzji).
- Faktycznie odebrana a zadeklarowana ilość odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości mieszanych.
- Praktyczne porady, jak napisać uzasadnienie spełniające wymogi art. 210 § 1 i § 4 o.p. (m. in. wykorzystywanie poglądów orzecznictwa, doktryny).
7. Definicja właściciela nieruchomości.
- Jak definiować nieruchomość w rozumieniu ustawy?
- Kto musi składać deklarację?
- Czy można odwoływać się do pojęcia „właściciel części nieruchomości”?
- Co zrobić z deklaracją złożoną przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości?
- Dopuszczalność złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
- Zmiany dotyczące zarządu tzw. małych wspólnot mieszkaniowych.
8. Zaległość i nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Generalny zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
- Od kiedy obowiązuje zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny i jakiego okresu dotyczy?
- Odmowa wszczęcia postępowania w przypadku wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z decyzji określającej.
9. Przepisy przejściowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: