PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Planowane kontrole NIK w zakresie wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT – jak się do niej przygotować?

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-08

Cena: 459 zł

Planowane kontrole NIK w zakresie wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT – jak się do niej przygotować?

Data: 8 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej w roku 2019 kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która ma odpowiedzieć na pytanie definiujące cel kontroli - „czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?”

Adresaci: Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za wdrożenie centralizacji rozliczeń podatku VAT z jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, przedstawicieli urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych centrów usług wspólnych oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Cele i korzyści: Przygotowanie uczestników do planowanej przez NIK kontroli w zakresie centralizacji VAT. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wdrożenia zapisów specustawy z 2016 r., zapisów ustawy VAT, zasad księgowania dochodów i wydatków oraz podatku VAT po centralizacji rozliczeń. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące sposobu zbierania podatku VAT od jednostek podległych oraz odprowadzania podatku VAT do US oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie zasada przepływów finansowych w zakresie podzielonej płatności oraz funkcjonowania kont księgowych do rozliczania podatku VAT. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia przy robotach budowlanych, budowlano-montażowych pokrywane ze środków własnych oraz obcych min. ze środków UE oraz sposobu odliczeń na wprost jak i współczynnikami. Prowadzenie ewidencji księgowej przy naliczeniu i odliczeniu podatku VAT w organie oraz jednostkach podległych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną stanowiska MF, RIO oraz KRRIO w zakresie centralizacji rozliczeń oraz split payment wraz z szczegółową analizą broszur informacyjnych oraz wyjaśnień.

Prowadzący: Prowadzący: Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE. Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia. Wieloletnia główna księgowa oraz doradca i konsultantka przy projektach systemowych, inwestycyjnych i szkoleniowych dla firm i samorządów z zakresu projektów UE. Z projektami UE związana od początku ich funkcjonowania w Polsce. Praktyk pozyskujący dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej aż po rozliczanie i kontrolę projektów UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów.

Program:
I. Kontrola NIK w zakresie centralizacji rozliczeń – jakie aspekty mogą podlegać szczegółowej kontroli:
1. Centralizacja podatku VAT wynikająca z zapisów USTAWY z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1454) w JST i jednostkach podległych.
a) Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wspólnych rozliczeń w podatku VAT.
b) Zarządzenie/Uchwała, regulaminy wewnętrzne – elementy, które powinny być wykazane w dokumentach.
c) Przepływ dokumentacji finansowej przy centralizacji rozliczeń min. rejestry VAT, deklaracje cząstkowe, informacje podsumowujące i inne.
d) Omówienie broszury informacyjne Ministra Finansów dotyczących zasad wspólnych rozliczeń oraz broszury MF dodatkowe wyjaśnienia.
e) Omówienie wyjaśnień RIO i KRRIO w zakresie posługiwania się nazwą organu numerem NIP organu dla rozliczeń podatku VAT oraz numerami REGON.
2. Zasady wyceny dochodów i wydatków oraz rozliczenia VAT, zapisy ustawy o finansach publicznych – brak szczegółowych regulacji prawnych a wdrożenie zasad w uchwale budżetowej i/lub w uchwale organu.
3. Ewidencja księgowa rozliczenia VAT powiązanego z dochodami i wydatkami budżetowymi – uregulowania wprowadzone przez jednostkę organizacyjną w tym stanowisko MF, RIO oraz KRRIO.
4. Uregulowania wewnętrze w zakresie zbierania podatku VAT z zakładów i jednostek organizacyjnych oraz odprowadzania podatku VAT do US.
5. Funkcjonowanie kont bankowych do centralizacji podatku VAT.
6. Podzielona płatność, jako nowy problem do uregulowania w jednostkach i organie – przygotowanie i wdrożenie zapisów wewnętrznych.
7. Obowiązkowa podzielona płatność dla niektórych branż a ciążące obowiązki na organie, jako podatniku.
8. Rozlicznie i księgowanie podatku VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia przy robotach budowlanych, budowlano-montażowych pokrywane ze środków własnych oraz obcych min. ze środków UE oraz sposobu odliczeń na wprost jak i współczynnikami.
II. Podsumowanie problemów z wdrażaniem centralizacji na tle planowanej kontroli Najwyższej Izby Kontroli ze względu na brak szczegółowych uregulowań ustawowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 25 marca. Cena po 25 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: