PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-02-14

Cena: 459 zł

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Data: 14 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne. Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji. Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia. Uczestnicy poznają na przykładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Adresaci: Pracownicy JST zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prowadzący: Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, ochrony przyrody.

Program:
1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
2. Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów Prawo wodne.
3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
100 minut.
6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
- Właściwość organów.
- Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
- Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
- Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu.
- Składniki decyzji treść uzasadnienia.
- Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania.
9. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
10. Udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
100 minut.
11. Uwagi i wnioski.
12. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.
13. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
14. Dostęp do informacji a RODO - ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym, obowiązki, uprawnienia i zagrożenia.
15. Pytania, konsultacje, dyskusja.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lutego 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 31 stycznia. Cena po 31 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: