PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NIELEGALNE USUWANIE DRZEW - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NIELEGALNEGO USUNIĘCIA DRZEW, ICH ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-04-09

Cena: 399 zł      349 zł

NIELEGALNE USUWANIE DRZEW - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NIELEGALNEGO USUNIĘCIA DRZEW, ICH ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA

Data: 9 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznane zostaną z przebiegiem procedowania sprawy administracyjnej dotyczącej wymierzenia kary za dokonanie czynności uszkadzających lub niszczących drzewa oraz ich usuwanie bez zezwolenia. Omówione zostaną możliwe tryby powzięcia przez organy informacji i wszczęcia postępowania. Na przykładach zostaną zaprezentowane możliwe do zastosowania źródła powzięcia przez organy informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. Uczestnicy poznają zasady współpracy z innymi instytucjami i jej możliwy zakres. Omówione zostaną typowe przypadki, w których organ prowadzący postępowanie będzie je umarzał. Uczestnicy szkolenia zdobędą i ugruntują wiedzę o procedowaniu tego specyficznego postępowania administracyjnego. Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z administracyjnym karaniem za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, ich uszkodzenia lub zniszczenia mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania takich spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia n linii urząd - klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa ramowe zasady prowadzenia postępowań dotyczących wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Ustawodawca m.in.:
- Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. Drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.
- Określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
- Określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia lub bez zgłoszenia.
- Określił zasadny naliczania kar.
- Określił odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.
W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:
- Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).
- Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249).
- Ustawy z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074).
- Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz.1595).
- Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw i urzędów marszałkowskich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

Prowadzący szkolenie: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program szkolenia:
1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
a. Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
b. Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia drzew niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji.
c. Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
d. Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
3. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
a. Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.
b. Wstępna weryfikacja ww. Informacji oraz zbadanie właściwości organu.
c. Ustalenie stron postępowania.
d. Wszczęcie postępowania z urzędu.
e. Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …)
f. Czynności organu w tym, oględziny terenowe.
g. Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia.
h. Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela.
i. Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
j. Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
k. Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.
l. Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.
m. Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.
n. Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
6. Definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
9. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 26 marca. Cena po 26 marca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: