PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Korespondencja w administracji publicznej – warsztaty edytorskie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-15

Cena: 459 zł      409 zł

Korespondencja w administracji publicznej – warsztaty edytorskie

Data: 15 października 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Urzędnicy, osoby sporządzające i weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Cele: Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli ich uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Prowadzący: Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program:
1. Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna
- Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
- Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń oraz najważniejsze problemy ortografii urzędowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
- Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
- Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
- Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
- Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
100 minut.
2. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego)
- Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
- Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
- Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
- Spójność i kompozycja tekstu.
- Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
- Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
100 minut.
3. Etykieta językowa w urzędzie.
- Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
- Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
- Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.
100 minut.

Metody: Warsztaty prowadzone są z użyciem materiałów multimedialnych i dostosowane do specyfiki instytucji. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza – z założenia – jest analiza tekstu. Nieliczne przykłady pochodzące z polszczyzny ogólnej omawiane są tylko w części stanowiącej wstępne przedstawienie tematu. Decyzja ta jest podyktowana względami dydaktycznymi – najtrudniejsze problemy są przedstawiane na łatwym, wyrazistym materiale.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 października. Cena po 1 października to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: