PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ochrona informacji niejawnych w administracji

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-17

Cena: 459 zł      409 zł

Ochrona informacji niejawnych w administracji

Data: 17 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Zajęcia dedykowane są osobom/pracownikom realizującym na zajmowanym stanowisku, zadania związane z możliwością dostępu do informacji niejawnych.

Cele: Szkolenie obejmuje pełen zakres wiedzy z zakresu zastosowania przepisów ustawy o ochronie in-formacji niejawnych, przepisów wykonawczych wydanych z delegacji ustawy.
Szkolenie, zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, ma na celu zapoznanie uczestnika z:
1. Przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych.
2. Zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka.
3. Sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.
Szkolenie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i po upoważnieniu go przez kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub po zakończeniu procedury określonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych, będzie mógł mieć dostęp do informacji niejawnych określonej klauzuli tajności.

Prowadzący: Starszy Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych w PKP PLK S.A. w Katowicach. Zatrudniona od 1981 roku, w pionie ochrony informacji niejawnych od 1998 roku, jako Inspektor ds. ochrony informacji prawnie chronionych – (dane osobowe, tajemnica przedsiębiorcy, informacje biznesowe, informacje niejawne), pełniąca funkcje kierownika kancelarii tajnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu na Wydziale Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania procesami produkcji i systemami jakości, Podyplomowych studiów Ochrony Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Śląskim.

Program:
Moduł I Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za ich naruszenie.
1. Przepisy o ochronie informacji niejawnych - podmiotowość i przedmiotowość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, akty wykonawcze.
2. Rodzaje informacji w instytucji, występowanie informacji niejawnych w obszarach działalności podmiotu w tym: działania obronne i zarządzanie kryzysowe.
3. System ochrony informacji niejawnych – hierarchiczny układ podmiotowy.
4. Definicje ustawy o ochronie informacji niejawnych.
5. Klasyfikacja informacji niejawnych – klauzule tajności i ich definicje.
6. Zasady dostępu do informacji niejawnych – bezpieczeństwo osobowe.
7. Postępowania sprawdzające mające na celu ustalenie czy osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy.
8. Organizacja ochrony informacji niejawnych – osoby funkcyjnie odpowiedzialne, analiza zasobów informacji, mapowanie potrzeb.
9. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
10. Kancelarie tajne i niejawne, środki bezpieczeństwa fizycznego - analiza zagrożeń.
11. Bezpieczeństwo przemysłowe – obszar bezpieczeństwa fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.
12. Kodeks pracy – obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania tajemnicy.
13. Kodeks karny – przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
14. Kodeks postępowania karnego – zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.
* Omówienie zakresu planowanych zmian ustawowych.
Moduł II Zasady i sposoby ochrony informacji niejawnych oraz postępowanie z materiałami niejawnymi w sytuacjach zagrożenia. (Zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka).
1. Sposoby i metody oznaczania dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
2. Wzory opracowania i oznaczania dokumentów niejawnych oraz umieszczanie klauzul tajności.
3. Dostęp do informacji niejawnych.
4. Zasady przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
5. Kancelaryjne zasady postępowania z dokumentacją i materiałami niejawnymi – systemy kancelaryjne.
6. Obieg dokumentów niejawnych (kancelarie tajne i niejawne).
7. Zabezpieczenie przesyłek niejawnych i ich transport.
8. Niszczenie dokumentów i materiałów niejawnych.
9. Kompletowanie dokumentacji niejawnej.
10. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Moduł III Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w tym zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych.
2. Przepisy i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane z mocy ustawy.
4. Analiza ryzyka.
Moduł IV dla pełnomocników.
1. Zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych:
- Definicje.
- Etapy zarządzania ryzykiem.
- Klasyfikowanie informacji.
- Metody szacowania ryzyka (ilościowa, jakościowa, mieszana).
- Akceptacja ryzyka szczątkowego.
2. Określanie poziomu zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.
3. Plan ochrony informacji niejawnych oraz postępowanie z materiałami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
4. Ochrona fizyczna informacji niejawnych (strefy ochronne i ich zabezpieczenia).
Ochrona informacji w stosunkach międzynarodowych – wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi (NATO i Unii Europejskiej)*
Moduł V dla inspektorów BTI Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w tym zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych.
2. Przepisy i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozporządzenie
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane z mocy ustawy.
4. Podstawowe atrybuty bezpieczeństwa informacji.
5. Rodzaje uprawnień dostępu do systemów teleinformatycznych, w których przetwarza się informacje niejawne.
6. Akredytacja systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
7. Dokumentacja bezpieczeństwa:
- Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
- Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
8. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym.
9. Ochrona fizyczna systemów i sieci teleinformatycznych.
10. Bezpieczeństwo osobowe systemów teleinformatycznych.
11. Bezpieczeństwo nośników informacji.
12. Bezpieczeństwo sprzętowe.
13. Bezpieczeństwo oprogramowania.
14. Ochrona kryptograficzna.
15. Ochrona elektromagnetyczna.
16. Kontrola dostępu do systemów teleinformatycznych.
17. Niszczenie komputerowych nośników danych.
18. Postępowanie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego.
* dla wybranych grup: Pełnomocników i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 4 czerwca. Cena po 4 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: