PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Skarbników "DOCHODZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WIERZYCIELA"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-05-11

Cena: 165/399 zł

DOCHODZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WIERZYCIELA

11 maja 2018 r. 10:00-15:00

Program:
1. Organ administracji publicznej jako wierzyciel
- źródła należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej (decyzja, postanowienie, deklaracja, przepis prawa)
- wykonalność decyzji oraz obowiązków wynikających z mocy prawa (m. in. decyzja ostateczna a prawomocna; odwołanie, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna a wykonalność decyzji administracyjnej)
2. Czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych
- obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych
- możliwość odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
- skarga na bezczynność wierzyciela
- „działania informacyjne” (regulacja dotycząca informowania zobowiązanego m. in.
o zaległościach, forma i sposób udzielania informacji, pozyskiwanie danych teleadresowych koniecznych do wysyłki informacji)
- upomnienie (regulacje dotyczące m. in.: wzoru upomnienia, terminu wystawienia upomnienia w przypadku podjęcia działań informacyjnych, podstawowe terminy wystawienia upomnienia, należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, skuteczne doręczenie upomnienia w świetle k.p.a., koszty upomnienia, księgowanie kosztów upomnienia)
- tytuł wykonawczy (regulacje dotyczące m. in.: wzoru tytułu; danych niezbędnych
do wystawienia tytułu, terminu wystawienia tytułu, ustalenia właściwego organu egzekucyjnego, problematyka wystawienia tytułu wykonawczego, na zobowiązanego
i jego małżonka, zmieniony tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy)
- informacje przekazywane organowi egzekucyjnemu wraz z tytułem wykonawczym (obowiązkowe i nieobowiązkowe; uprawnienia wierzyciela dotyczące żądania w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, informacji i wyjaśnień)
3. Rejestr Należności Publicznoprawnych
- informacje i dane gromadzone w rejestrze
- zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze
- sprzeciw
4. Nieprzystąpienie do egzekucji przez organ egzekucyjny (tzw. zwrot tytułu wykonawczego)
- przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny
- najczęstsze przyczyny i „preteksty” nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny
- wydawane na wniosek wierzyciela postanowienie organu egzekucyjnego o nieprzystąpieniu do egzekucji
5. Przebieg postępowania egzekucyjnego - obowiązki i uprawnienia wierzyciela
- obowiązki wierzyciela w zakresie niezwłocznego zawiadamiania organu egzekucyjnego
o zmianach dotyczących zaległości oraz okolicznościach mających wpływ na tok postępowania egzekucyjnego
- stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów (m. in. niezasadność
a niedopuszczalność zarzutu, skutki uchybienia terminu do wniesienia zarzutu, skutki procesowe wniesienia zarzutu)
- wniosek o zawieszenie albo umorzenie postępowania egzekucyjnego
- skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
6. Koszty egzekucyjne i opłata komornicza
- kiedy wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne i jak się bronić przed obciążeniem nimi?
- jak skutecznie uniknąć opłaty komorniczej (5%) i jak się bronić przed żądaniem uiszczenia nienależnej opłaty komorniczej?
7. Zastosowanie środka egzekucyjnego i jego wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Prowadzący: członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, sala Malwa.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 165 zł od osoby i pokryty będzie ze składek członkowskich za maj 2018. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 399 zł. Opłata obejmuje transport, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, szkolenie, materiały.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 27 kwietnia 2018 r. mailem: malgorzata.brojanowska@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: