PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-11

Cena: 559 zł      509 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego.

Data: 11 maja 2020, 9:00 - 15:30


Adresaci:

- Projektanci organizacji ruchu.
- Inżynierowie drogownictwa.
- Inżynierowie ruchu drogowego.
- Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg.
- Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze.
- Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
- Pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego.
- Pracownicy wykonawców robót drogowych.
- Wykonawcy robót drogowych.
- Koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad.
- Firmy utrzymaniowe (prace utrzymaniowe w pasie drogi publicznej).
- Podwykonawcy robót drogowych.
- Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu.
- Wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu.
- Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.
- Inwestorzy inwestycji drogowych.
- Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.
W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, którzy UKOŃCZYLI INNE SZKOLENIA z organizacji ruchu drogowego I OCZEKUJĄ NOWEJ SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY z zakresu organizacji ruchu drogowego i procedur z tym związanych.

Cel:
- Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
- Rozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu.
- Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego.
- Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach.
- Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach organizacji ruchu.
- Zrozumienie zasad zatwierdzania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – zagadnienia zaawansowane.
- Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach – akty nadzoru i ocena organizacji ruchu:
a. Umiejętność reakcji na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
b. Umiejętność dokonywania ocen organizacji ruchu.
c. Rola i skutek wydanego aktu nadzoru przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
- Najczęstsze błędy w ewidencjach zatwierdzanych organizacji ruchu drogowego.
- Rozumienie pojęć terminu na wprowadzenie organizacji ruchu i rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu.
- Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego – analiza najczęstszych przypadków.
- Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu.
- Wymuszanie zmian w organizacji ruchu przez kolejowe jednostki organizacyjne (PKP) i zasady reagowania na zmiany.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

Nadrzędny cel szkolenia: SZKOLENIE MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWIENIE PROBLEMÓW I KONTROWERSJI WYNIKAJĄCYCH Z NIEŚCISŁOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Program:
1. Rozumienie pojęcia organizacja ruchu drogowego.
a. Geometria drogi.
b. Zakres dostępu do drogi.
c. Zasady i sposób umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
d. Zasady działania sygnalizacji świetlnej.
2. Typologia projektów organizacji ruchu – zasady kwalifikowania przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
3. Zasady organizacji pracy zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy].
4. Jednostki uprawnione do składania projektów organizacji ruchu do rozpatrzenia.
5. Jednostki uprawnione do inicjowania procedury zmiany organizacji ruchu.
6. Odpowiadanie na wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego.
7. Zasady przekazywania zatwierdzanych organizacji ruchu:
a. Do zarządców dróg.
b. Dla Policji.
c. Dla jednostek składających projekt do rozpatrzenia.
8. Projekt organizacji ruchu a projekt budowlany – wzajemne powiązania i zależności.
9. Sporządzania projektu organizacji ruchu przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowego, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.
10. Projekt organizacji ruchu a Prawo Budowlane (proces budowlany).
11. Zasady zatwierdzania organizacji ruchu przy decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowej.
12. „Zatwierdzony” a „sporządzony” projekt organizacji ruchu.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy].
13. Udzielanie odpowiedzi na wnioski w sprawie zmiany organizacji ruchu – sposób formułowania treści odpowiedzi, sposób oczekiwań organu administracji publicznej wobec wnioskodawcy.
14. Ponoszenie kosztów wdrażania stałej organizacji ruchu:
a. Reżim art. 16 ustawy o drogach publicznych.
b. Reżim art. 25 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
c. Umowy i porozumienia zawierane z „innymi jednostkami”.
15. Opiniowanie geometrii w pasie drogi publicznej:
a. Termin na wydanie opinii.
b. Termin ważności opinii.
c. Moment pozyskiwania opinii do geometrii.
16. Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z innymi organami zarządzającymi ruchem na drogach, zarządcami dróg, Policją oraz innymi jednostkami – możliwości i zakres współpracy z projektantami organizacji ruchu drogowego.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]
17. Zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – szczegółowo.
a. Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta na prawach powiatu,
b. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości.
c. Osoby reprezentujące spółki prawa handlowego.
d. Wspólnoty Mieszkaniowe:
- Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd,
- Rola „zarządcy” nieruchomości.
18. Kompetencje podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną w organizacji ruchu drogowego.
19. Rola Straży Miejskiej (Gminnej) i Policji w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych:
a. Opinie i „akceptacje” Straży Gminnej (Miejskiej) i Policji.
b. Odmowa podejmowania interwencji przez Straży Gminnej (Miejskiej) i Policję.
c. Zasady interweniowania przez Straże Gminne (Miejskie) i Policję.
20. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania.
21. Stosowanie znaków strefy zamieszkania i strefy ruchu na wlotach dróg wewnętrznych.
22. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie dróg wewnętrznych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.
23. Relacje organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach ze Straż Gminną (Miejską) i Policją.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]
24. Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach – zasady funkcjonowania, cel, kompetencje (Wojewoda i Minister właściwy do spraw transportu).
25. Dokonywanie „oceny organizacji ruchu” w trybach:
a. Z urzędu w trakcie wykonywanej kontroli i czynności nadzorczych.
b. Na wniosek w stosunku do dróg publicznych.
c. Na wniosek w stosunku do dróg wewnętrznych objętych strefą zamieszkania lub strefą ruchu.
26. Wytyczne i zalecenia zawierane w ocenach organizacji ruchu.
27. Wpływ oceny organizacji ruchu na działania podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną i organu zarządzającego ruchem na drodze.
28. Przepisy stosowane przy wydawaniu oceny organizacji ruchu.
29. Rozstrzygnięcia nadzorcze (akt nadzoru) w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu drogowego.
a. Pojęcie „interesu ogólnospołecznego”.
b. Pojęcie „ruchu tranzytowego”.
c. Forma aktu nadzoru (treść, termin, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne).
30. „Lakoniczność” a szczegółowość aktów nadzoru.
31. Granice ingerencji organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
32. Nadzór nad zarządzaniem ruchem w praktyce:
a. Tworzenie wystąpień pokontrolnych.
b. Prowadzenie procedury związanej z oceną organizacji ruchu.
c. Wpływ wyników pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]
33. Zatwierdzanie organizacji ruchu – przypadki zaawansowane.
a. „Podwójna rola” Starostów i Marszałków Województw przy zatwierdzaniu organizacji ruchu.
b. Wydawanie dwóch rozstrzygnięć, a regulacje Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
c. Zatwierdzanie organizacji ruchu na objazdach.
d. „Warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu.
34. Gwałtowne i nieplanowe zmiany w organizacji ruchu:
a. Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu.
a. Zamykanie przejazdów kolejowych (organizacja ruchu czasowa czy tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu).
b. Wymuszanie zmian w organizacji ruchu przez zarządców kolei (PKP i inni).
c. Wytyczanie objazdów w trybach awaryjnych.
d. Współpraca organu zarządzającego ruchem na drodze, zarządcy drogi i Policji.
35. Prowadzenie ewidencji zatwierdzanych organizacji ruchu.
a. Zalecenia Najwyższej Izby Kontroli.
b. Zalecania organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem organizacji ruchu.
36. Problematyka określania w ewidencji zatwierdzanej organizacji ruchu „rzeczywistego” terminu na wprowadzenia oraz przewidywanego terminu na przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu (rozwiązywanie problemów).
37. Odpowiednie klasyfikowanie do ewidencji zatwierdzanych organizacji ruchu poszczególnych czynności:
a. Zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
b. Kontroli zadań technicznych zgodnie z 12 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
38. Ewidencja zatwierdzanej organizacji ruchu a dostęp do informacji publicznej.
39. Problematyka wydawania zaświadczeń przez organ zarządzający ruchem na drodze w sprawie znaków drogowych objętych zatwierdzanymi organizacjami ruchu.
40. Orzecznictwo sądów administracyjnych – najczęstsze błędy i wadliwości w zatwierdzanych organizacjach ruchu skutkujących „stwierdzeniem nieważności” zatwierdzenia/odrzucenia organizacji ruchu.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]
41. „Przewidywane” terminy na wprowadzenie a „rzeczywiste” terminy wprowadzenia organizacji ruchu.
42. Termin na wprowadzenie organizacji ruchu a termin ważności.
a. Dla stałej organizacji ruchu.
b. Dla czasowej organizacji ruchu.
c. Dla uproszczonej organizacji ruchu.
43. Termin na przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu.
44. Sposób zapisywania terminów na wprowadzenie organizacji ruchu.
45. Egzekwowanie przez organ zarządzający ruchem na drodze:
a. Terminu na wprowadzenie organizacji ruchu.
b. Terminu na przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu.
46. Rozumienie pojęcia „jednostki organizującej prace na drodze” w kontekście „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.
[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]
Dodatkowo:
47. Analiza przypadków z praktyki.
48. Wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
49. Analiza przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, Policji i organu zarządzającego ruchem na drodze.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 maja 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 27 kwietnia. Cena po 27 kwietnia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: