PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Obsługa wspólna w samorządach - czyli CUW od strony praktycznej. Zadania, obowiązki, zakresy upoważnień i odpowiedzialność (zajęcia on-line)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-26

Cena: 240 zł

Obsługa wspólna w samorządach - czyli CUW od strony praktycznej. Zadania, obowiązki, zakresy upoważnień i odpowiedzialność

Data: 26 marca 2020, 11:00 - 15:00
Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele: Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z możliwościami tworzenia i funkcjonowania centrów usług wspólnych w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – tzw. CUW oraz z zasadami funkcjonowania utworzonych przed zmianą przepisów jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek – tzw. ZEASÓW.

Korzyści:
- Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest JST.
- Zapoznanie się z zasadami prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centrum usług wspólnych.
- Dostarczenie uczestnikom przykładów konkretnych rozwiązań na poziomie operacyjno- wykonawczym- np. procedury związane z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi , czy instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Adresaci: Urzędnicy samorządowi zatrudnieni w urzędach gmin oraz starostwach powiatowych, zajmujący się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW i wydziałów edukacji, oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnych prowadzący postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

Prowadzący: Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym autor książki „ Centra Usług wspólnych w Jednostkach samorządu Terytorialnego”, trener i edukator. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego.

Program:
Zakres odpowiedzialności nieadekwatny do ilości realizowanych zadań.
1. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
- Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi.
2. Nowelizacja przepisów ustaw samorządowych (dot. gmin, powiatów, samorządów województw) oraz innych ustaw i ich wpływ na realizację zadań.
3. Rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
- Idea Centrum Usług Wspólnych? Jak zapewnić wspólną obsługę w szczególności w zakresie: finansowym, rachunkowym, organizacyjnym, administracyjnym i innym?
- Tyle odpowiedzialności – ile zadań.
4. Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego – niezatrudnianie głównych księgowych.
5. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
6. Forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW – zasady ich tworzenia, uchwała o wspólnej obsłudze, statut, zakres regulaminu organizacyjnego.
- Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych JST: stosowne uchwały organu stanowiącego JST; porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą.
- Zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą.
7. Jednostki obsługujące:
- Powołana nowa jednostka; urząd gminy.
- Istniejąca jednostka organizacyjna.
8. Jednostki obsługiwane:
- Jednostki oświatowe.
- Jednostki pomocy społecznej.
- Zakłady budżetowe.
- Instytucje kultury.
- Inne samorządowe osoby prawne.
9. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
10. Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW.
11. Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych.
12. Główny księgowy w CUW.
13. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym dotychczas nie funkcjonowała jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – trzy modele.
14. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele.
15. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele.
16. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – a samorząd zamierza nadal prowadzić wspólną obsługą placówek oświatowych.
17. Zalety i wady wdrożenia samorządowych centrów usług wspólnych. Niebezpieczeństwa objęcia wspólną obsługą jednostek, którym ustawy szczególne przypisały samodzielność w gospodarowaniu mieniem i posiadanymi środkami.
18. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
19. Główny księgowy w CUW. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych.
20. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych – zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
21. Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi.
22. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi.
23. Polityka rachunkowości płacowych w przypadku wspólnej obsługi– zakres, zadania, odpowiedzialność.
24. Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność.
25. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych.
26. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę.

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.
Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.
Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.
Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 240 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej). Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: