PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-12-04

Cena: 459 zł      409 zł

Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza.

Data: 4 grudnia 2019, 9:00 - 14:00

Adresaci: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

Cele: Podczas zajęć omówione zostaną zasady działania i organizacji pracy rady, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej zasady sprawności w funkcjonowaniu organu stanowiącego. Szczegółowo zostanie omówiony przebieg sesji i posiedzeń rady, ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami. Analizie zostanie poddana też procedura uchwałodawcza w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do jej prawidłowego przebiegu począwszy od inicjatywy uchwałodawczej, po procę w komisjach i uchwalanie na sesji. Omówiona zostanie obowiązki przewodniczącego rady i komisji w sposób zapewniający zgodne z prawem wykonywanie ich obowiązków. Ważnym zagadnieniem będzie też ochrona danych osobowych w toku prac komisji i całej rady. Ponadto celem szkolenia jest wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania projektów zgłaszanych przez radnych, mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy rozpatrywaniu projektów uchwał.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Program:
I. Rada gminy (powiatu) jako organ samorządu terytorialnego:
1. Ustrój i zadania.
2. Organizacja.
3. Tryb pracy.
4. Zasady działania organu stanowiącego jednostki samorządowej – zasada sprawności działania.
II. Uprawnienia przewodniczącego w zakresie organizacji pracy rady:
1. Obieg dokumentów.
2. Koordynacja pracy biura rady.
3. Koordynacja pracy komisji.
4. Kluby radnych.
5. Dyżury radnych.
6. Reprezentowanie rady na zewnątrz.
7. Zapewnienie pomieszczeń i obsługi techniczno-organizacyjnej.
III. Sesja i jej przebieg:
1. Zwoływanie sesji zwyczajnej.
2. Zwoływanie sesji nadzwyczajnej.
3. Ustalanie porządku obrad.
4. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
5. Otwarcie obrad.
6. Prawomocność obrad i kworum.
7. Zmiany porządku obrad.
8. Realizacja merytorycznych punktów obrad.
9. Wnioski formalne.
10. Przerwy i odraczanie obrad.
11. Głosowania.
12. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.
13. Publiczność na sesji.
14. Ochrona danych osobowych a udzielanie informacji publicznej w czasie sesji.
15. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.
16. Zamkniecie obrad.
17. Protokoły – ich sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.
IV. Uprawnienia przewodniczącego komisji w zakresie organizacji jej pracy:
1. Zwoływanie posiedzeń.
2. Porządek obrad.
3. Publiczność na posiedzeniach komisji (w tym komisji rewizyjnej w czasie rozpatrywania skarg).
4. Ochrona danych osobowych a udzielanie informacji publicznej na posiedzeniach komisji.
5. Posiedzenie wspólne komisji a komisja wspólna.
6. Głosowania.
7. Protokoły.
V. Procedura uchwałodawcza:
1. Inicjatywa uchwałodawcza.
2. Inicjatywa obywatelska – obowiązek czy dobra praktyka.
3. Projekt nowej uchwały a uchwała zmieniająca.
4. Projekt uchwały i jego elementy.
5. Udział organu wykonawczego w opracowaniu projektu uchwały.
6. Opracowanie projektu uchwały w radzie.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Praca w komisjach nad projektami uchwał.
9. Dostarczanie radnym projektów uchwał.
10. Obradowanie nad projektem – poprawki i zmiany.
11. Głosowanie uchwał na sesji.
12. Podpisywanie uchwał.
13. Przekazywanie uchwał do organu nadzoru.
14. Publikowanie uchwał.
15. Gromadzenie i udostępnianie uchwał.
VI. Orzecznictwo.
VII. Pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 20 listopada. Cena po 20 listopada to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: