PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-22

Cena: 559 zł      509 zł lub 2 opłaty za forum

Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2019 roku, ustawa o zarządzie sukcesyjnym a zezwolenia alkoholowe

Data: 22 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Uczestnicy poznają aktualne zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2019 roku. Dowiedzą się również jak skutecznie wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (porady dla początkujących i zaawansowanych).

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przewodniczący i członkowie miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy gminni do spraw profilaktyki alkoholowej, strażnicy miejscy, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialni za kontrolowanie decyzji JST w kwestii wydawania zezwoleń alkoholowych.

Prowadzący: Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program:
1. Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia oraz do 2 marca 2019 roku:
- 2 marca 2019 r – termin wniesienia 30% opłaty – sobota – jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
- Brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę.
- Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
- Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty.
2. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
- Wszczęcie postępowania – forma.
- Czynności organu w trakcie postępowania.
- Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
- Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
3. Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
- Sposoby naliczenia zaległych należności.
- Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia?
- Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
100 minut.
4. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Zmiany w terminach wygaszania zezwoleń.
- Co to są czynności zachowawcze?
- Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
- Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
- Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
5. Jak prawidłowo zastosować aktualne przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
- Ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania.
- Kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku?
- Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
- Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
- Instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”.
- Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem.
- Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
- Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
- Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia?
- Istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym.
6. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
- Termin i forma zrzeczenia się.
- Stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień.
- Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
- Wykonalność a ostateczność decyzji.
100 minut.
7. Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
- Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa?
- Nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
- Ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia - możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
- Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
- Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
- Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
- Okazanie książki kontroli,
- Zakaz ponownej kontroli,
- Skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,
- Metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
- Najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
8. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- Tajemnica przedsiębiorstwa.
9. Jak wydawać zezwolenia w nowym stanie prawnym przy obowiązku limitowania wszystkich zezwoleń?
- Nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych,
- Możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
- Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym
- Jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?,
- Jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu?
- Jak ustalić prawidłową treść zezwolenia – co z adresem magazynu dystrybucyjnego - zezwolenia jednorazowe i cateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia?
- Decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczenie,
- Jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść?
- Imprezy masowe- jakie zezwolenie wydać,
- Zwrot opłat za niewykorzystane zezwolenie - najnowsze orzecznictwo.
- Sprzedaż alkoholu przez Internet – dylematy prawne.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 8 marca. Cena po 8 marca to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: