PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZMIANA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-02-19

Cena: 449 zł lub 2 opłaty za forum

Pliki do pobrania

ZMIANA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI. OBOWIĄZKI I PRAWA DLA RADY GMINY I DLA ORGANU ZEZWALAJĄCEGO. WYDAWANIE, WYGASZANIE I COFANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W PIGUŁCE - DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI KPA. AKTUALNE ZASADY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE W 2018 ROKU

Data: 19 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie wymaganego prawem postępowania w zakresie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Podczas szkolenia zostaną wyczerpująco przedstawione przepisy prawa materialnego i procedury administracyjnej, mające zastosowanie w tych sprawach na bazie konkretnych przykładów oraz szerokie orzecznictwo w sytuacjach faktycznych budzących wątpliwości interpretacyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących nowych rozwiązań prawnych w aspekcie ich zastosowania w praktyce w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Adresaci: Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

Prowadzący: Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie urzędów gminnych prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program:
1. Założenia nowelizacji ustawy - skutki prawne dla organu i rady gminy.
- Obowiązek ustalania limitu zezwoleń, a nie punktów sprzedaży - skutki dla procedury wydawania zezwoleń.
- Zasady prawidłowego ustalenia liczby zezwoleń i ich podział na dzielnice , sołectwa, osiedla.
- Możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń.
- Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym.
- Jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?
- Jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu?
- Nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych.
- Nowe kryterium wydawania zezwoleń kateringowych – problemy z jego zastosowaniem w praktyce.
- Nowe zezwolenia na imprezach masowych.
- Inne projekty zmiany ustawy będące przedmiotem obrad sejmu RP mające znaczenie dla praktyki organu zezwalającego.
2. Termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2018:
- Obowiązki organu - polityka informacyjna po upływie terminu wniesienia opłaty.
- Brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, kwestia naliczania 30 %.
- Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
3. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
- Wszczęcie i przebieg postępowania.
- Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia?
- Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
4. Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- sposoby naliczenia zaległych należności.
- działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
5. Jak prawidłowo zastosować nowe przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- Zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
- Nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
- Doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia.
- Instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”.
- Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia.
- Obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw.
- Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
- Istota i procedura rozpoznania ponaglenia.
- Ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania.
- Kiedy należy przeprowadzić postępowanie opiniujące przed komisją.
- Zezwolenia jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe.
- Decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczenie.
- Jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
6. Nowa instytucja - zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
- Termin i forma zrzeczenia się.
- Stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień.
- Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
- Wykonalność a ostateczność decyzji.
7. Nowe obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
- Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
- Nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie.
- Okazanie książki kontroli.
- Zakaz ponownej kontroli.
- Skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego.
- Ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia - możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli.
- Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
- Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
- Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
- Metody i zakres badania dokumentów finansowych- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu.
- Najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
8. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
- Kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. Zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać.
- Istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
- Terminy załatwienia wniosku i procedura organu.
- Kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 449 zł netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: