PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU OD A DO Z

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-06

Cena: 509 zł      459 zł lub dwie opłaty za forum

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU OD A DO Z JAK WYDAWAĆ ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU PO 9 WRZEŚNIA 2018 ROKU - PROCEDURA I SKUTKI UCHWALENIA NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA? JAK PRZYGOTOWAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA I WNIESIENIA OPŁAT DO 31 STYCZNIA 2019 ROKU?

Data: 6 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Uczestnicy zajęć uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących przygotowania się do składania przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży oraz wnoszenia opłat do 31 stycznia 2019 r., całej procedury wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń w aktualnym stanie prawnym, zastosowania prawa w praktyce w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przewodniczący i członkowie miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy gminni do spraw profilaktyki alkoholowej, strażnicy miejscy, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialni za kontrolowanie decyzji JST w kwestii wydawania zezwoleń alkoholowych.

Prowadzący: Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program:
1. Polityka informacyjna organu w stosunku do przedsiębiorców w aspekcie terminów wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Jak doprowadzić do dołączenia przez przedsiębiorcę do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych raportu z kasy fiskalnej o wysokości obrotów rocznych napojów alkoholowych?
2. Zasady wnoszenia opłat w systemie ratalnym – bieżące problemy w praktyce organu.
- Co zrobić z zezwoleniem, którego termin upływa 31 grudnia 2018 roku?
- Dodatkowy 30-dniowy termin do wniesienia opłat – konsekwencje prawne i finansowe dla przedsiębiorcy.
- Obowiązki organu zezwalającego.
- Rezygnacja z zezwolenia w trakcie 30 dniowego terminu – jak prawidłowo obliczyć opłatę.
3. Ostania nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego:
- Nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych - kto przeprowadza oględziny.
- Jak wydawać zezwolenia w przypadku braku nowych przepisów prawa miejscowego?
- Możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń.
- Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym.
- Jak funkcjonują w praktyce odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu?
- Gdzie można spożywać alkohol na festynach?
- Jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu?
100 minut.
4. Konstytucja dla przedsiębiorców – jak pogodzić jej zapisy z obowiązującymi przepisami prawa w bieżącej praktyce organu?
5. Zakaz reklamy alkoholu w placówkach handlowych – praktyczne aspekty problemu.
6. III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2018 roku- obowiązki organu zezwalającego:
- Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
- Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia?
- Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
- Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
7. Zmiana treści zezwolenia – kiedy i w jakim trybie ją przeprowadzić:
- Kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować?
- Dekomunizacja nazw ulic.
- Zmiany numeracji nieruchomości.
- Zmiany nazwy firmy, nazwiska, itp.
- Czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia?
100 minut.
8. Prawidłowe zastosowanie przepisów KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- Jak oceniać i przyjmować tytuł prawny do lokalu?
- Zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
- Nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
- Doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia.
- Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia.
- Obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw.
- Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
- Istota i procedura rozpoznania ponaglenia.
- Zezwolenia jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe.
- Jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść?
- Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
- Termin i forma zrzeczenia się.
- Stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień.
- Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
- Wykonalność a ostateczność decyzji.
9. Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:
- Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa – jak ją przeprowadzić?
- Obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie.
- Jak ustalić liczbę kontroli i wyznaczyć podmioty kontrolowane?
- Zakaz ponownej kontroli – czego dotyczy.
- Skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego.
- Najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
10. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
- Kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać?
- Istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
- Terminy załatwienia wniosku i procedura organu.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 459 zł netto przy zgłoszeniu do 22 listopada. Cena po 22 listopada to 509 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: