PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-05

Cena: 459 zł      409 zł

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Korzyści: Zdobycie wiedzy nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program:
1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
- Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy).
- Zadania roczne i wieloletnie.
- Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert?
2. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
3. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
5. Elementy umowy realizacji zadania.
6. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
100 minut.
7. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
8. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
9. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
10. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
11. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
12. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
13. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
100 minut.
14. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
16. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
17. Zwrot dotacji.
18. Małe granty - nowe druki oferty i sprawozdania.
19. Zmiany w drukach ofert, umów i sprawozdań.
20. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 maja. Cena po 22 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: