PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-30

Cena: 459 zł      409 zł

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny

Data: 30 października 2019, 10:00 - 15:00

Operat szacunkowy jest jedną z najistotniejszych form dowodu w postępowaniu administracyjnym. Stanowi sformalizowaną opinię o wartości nieruchomości, niezbędną dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości, opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla zabezpieczenia wierzytelności oraz dla wielu innych postępowań gdzie niezbędne jest określenie wartości praw do nieruchomości. Ustawową wyłączność dla określania wartości tych praw posiadają rzeczoznawcy majątkowi.
Nie zwalnia to jednak organów prowadzących postępowania od oceny przydatności operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie. Odpowiedzialność organu za przyjęcie określonego dowodu w sprawie nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji prawnej jaka zaistniała po 1 września 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedną ze zmian było uchylenie ustępu 1a w art. 157, dotyczącego skutków prawnych negatywnej oceny operatu dokonanej przez organizację zawodową.
W stanie prawnym obowiązującym do 1 września 2017 r. negatywna ocena operatu szacunkowego powodowała automatyczną utratę charakteru opinii o wartości. Operat ten nie mógł więc stanowić dowodu w prowadzonym postępowaniu.
W aktualnym stanie prawnym ciężar rozstrzygnięcia co do uznania operatu jako dowodu w sprawie, niezależnie od oceny dokonanej przez organizację zawodową, przechodzi na organ prowadzący postępowanie.
W tej sytuacji pracownik administracji winien dysponować elementarną wiedzą dotyczącą podstaw wyceny nieruchomości i to zarówno w aspekcie prawnym jak i metodycznym. Umożliwi to dokonanie oceny operatu szacunkowego w aspekcie jego mocy dowodowej jak również pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wydania błędniej decyzji dotyczącej mienia o dużej wartości, mogącej skutkować zarzutami o niekorzystnym rozporządzeniu tym mieniem. Ocena dokonywana przez organ nie może jednak dotyczyć wiadomości specjalnych jakimi winien dysponować rzeczoznawca majątkowy.

Cele: 
- Usystematyzowanie podstawowych pojęć związanych z wyceną nieruchomości.
- Przedstawienie charakteru i treści operatu szacunkowego oraz jego mocy dowodowej.
- Zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami dotyczącymi stosowanych podejść, metod i technik wyceny.
- Przedstawienie uwarunkowań i różnic dotyczących oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego przez organizację zawodową, oceny dowodowej przydatności operatu przez organ prowadzący postępowanie a także ocenę postępowania rzeczoznawcy majątkowego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.
- Omówienie najczęściej występujących błędów i uchybień w operatach szacunkowych.
- Zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi i metodycznymi dotyczącymi wyceny dla celów szczególnych jak opłaty adiacenckie, planistyczne, odszkodowania itp.
- Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych przedstawianych zagadnień

Adresaci: Pracownicy wydziałów nieruchomości, budownictwa, osoby zajmujące się oceną operatu szacunkowego.

Prowadzący: Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM, w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej PFSRM. Pracownik administracji samorządowej – wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – z-ca dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami), aktualnie Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Geodezji i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości). Od ponad 15 lat wykładowca na studiach podyplomowych m.in. z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny. Jest również wykładowca dla pracowników administracji, dotyczących tematyki związanej z oceną operatu szacunkowego. Łącznie ponad 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Program:
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym:
a. Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości:
- Przepisy prawa obowiązujące przy sporządzaniu operatu szacunkowego,
- Rola i status prawny standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
b. Status prawny opinii o wartości:
- Opinia biegłego, dokument urzędowy czy materiał urzędowy,
- Zasady udostępniania operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie – ustawa o dostępie do informacji publicznej czy przepis art. 156 UGN,
- Zastrzeganie przez rzeczoznawców praw autorskich – uzasadnione czy nie?
c. Zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
d. Podstawowe informacje o zasadach stosowania określonych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości:
- Wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa,
- Wartość rynkowa w podejściu porównawczym czy w podejściu dochodowym,
- Kiedy możliwe jest zastosowanie podejścia kosztowego?
- Kiedy metoda porównywania parami a kiedy metoda korygowania ceny średniej – uwarunkowania metodyczne i prawne.
e. Obligatoryjne elementy analizy rynku:
- Rynek lokalny a rynek regionalny,
- Przyjmowanie zasięgu terytorialnego i okresu badania rynku – uzasadnienie założeń przez rzeczoznawcę,
- Uwzględnienie upływu czasu na poziom cen transakcyjnych – tzw. Trend czasowy,
- Dobór cech, ich standaryzacja oraz określenie siły wpływu na wartość – uzasadnienie wyboru
f. Problematyka podobieństwa nieruchomości:
- Definicja nieruchomości podobnych,
- Opis cech różnicujących – uwarunkowania prawne,
- Uzasadnienie wyboru nieruchomości spełniających warunek podobieństwa.
g. Typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych:
- Poprawność określenia przedmiotu, zakresu i celu wyceny,
- Poprawność ustalenia dat istotnych dla określenia wartości m.in.:
• W celu ustalenia opłat adiacenckich,
• W celu ustalenia tzw. renty planistycznej,
• W celu ustalenia odszkodowania za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości,
- Przeznaczenie nieruchomości w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego – studium czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, faktyczny sposób użytkowania terenu czy potencjalne możliwości,
- Przeznaczenie a cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste przy aktualizacji opłat rocznych tytułu użytkowania wieczystego,
- Rola i znaczenie załączników,
- Uzasadnienie przyjętych założeń, wielkości współczynników korygujących i poprawek kwotowych, uzasadnienie dokonanych obliczeń i przyjętego wyniku.
2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami – konieczność dołączenia stosownych analiz.
3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a. Ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego:
- Ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa – jakich elementów procesu szacowania może dotyczyć,
- Ocena w zakresie zgodności z innymi dowodami – czego może dotyczyć?
- Ocena w zakresie zgodności z wiedzą ogólną – logiczność, spójność, kompletność, adekwatność do okoliczności sprawy, poprawność obliczeń,
- Zawieszenie postępowania w przypadku skierowania operatu do oceny przez organizację zawodową względnie w przypadku wszczęcia postępowania przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej,
- Operat szacunkowy przedłożony przez stronę postępowania, zakres jego oceny przez organ, możliwość rozstrzygnięcia na podstawie operatu przedłożonego przez stronę,
- Wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego z udziału w postępowaniu – w jakich przypadkach jest to możliwe?
b. Ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne:
- Kiedy zachodzi potrzeba dokonania oceny przez organizację zawodową?
- Kryteria oceny stosowane przez organizacje zawodowe,
- Czy i w jaki sposób organizacja może odnieść się do poziomu określonej wartości?
- Skutki negatywnej oceny dokonanej przez organizację zawodową,
- Czy istnieje możliwość kwestionowania oceny dokonanej przez organizację zawodową.
4. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych:
a. Administracyjny tryb postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej,
b. Zakres kompetencyjny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – ocena operatu szacunkowego czy ocena postępowania rzeczoznawcy,
c. Kary dyscyplinarne jakie mogą być orzeczone wobec rzeczoznawcy majątkowego

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 16 października. Cena po 16 października to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: