PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-24

Cena: 459 zł

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Data: 24 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizujący zadania starostów w zakresie administracji geodezyjnej, pracownicy wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej realizujący zadania marszałków w zakresie administracji geodezyjnej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, zarządcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.

Cele: Przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zagadnień ujętych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, omówienie dobrych i złych praktyk postępowania.

Prowadzący: Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Program:
1.Przyczyny i podstawy nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Wnioski z dotychczasowego stosowania opłat wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
- Opinie środowisk geodezyjnych i innych na temat konieczności nowelizacji przepisów, propozycje zmian, postulaty.
- Bezpośrednia przyczyna nowelizacji ustawy – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Inne przyczyny nowelizacji Ustawy.
2.Zakres nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Jakie zagadnienia ujęte w ustawie uległy i ulegają zmianom oraz w jakich terminach?
- Porównanie skutków regulacji przed i po nowelizacji od dnia 12 lipca 2014 r. i wnioski.
- Kolejne nowelizacje Ustawy po 2014 roku.
75 minut.
3. „Nowe” zasady naliczania opłat – omówienie zmian m.in.:
- „Nowe podejście” do sposobu naliczania opłat.
- Jaki cel miał zostać osiągnięty przez nowe regulacje zasad naliczania i poboru opłat a z jakimi nowymi problemami się spotkano?
- Dokument obliczenia opłaty – czy w istocie jest paragonem, rodzajem rachunku czy może kosztorysem? Jakie dokumenty za korzystanie z zasobów PZGIK mogą posłużyć za dowody księgowe?
- Współczynniki, kiedy i jakie mają zastosowanie.
- Jak porównywać opłaty za „stare” operaty geodezyjne (sprawy niezakończone), o ile jeszcze z takimi opłatami mamy do czynienia?
- Naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów – omówienie również orzecznictwa.
- Ulgi i zwolnienia z opłat za dokumenty i materiały PZGIK, wyjątki od reguły odpłatności.
- Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych?
4. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o udostępnienie materiałów PZGIK, wnioski o dane i dokumenty z EGIB etc.
- Nowe formularze – omówienie.
- Kto to jest wykonawca prac geodezyjnych (kartograficznych), kto zgłasza prace geodezyjne(kartograficzne), czy osoby wskazane do kontaktu to osoby upoważnione do np. odbioru materiałów zasobu?
- Omówienie art. 24 ustawy po nowelizacji, wykazywanie tzw. interesu prawnego.
- Licencje na wykorzystanie materiałów zasobu, do czego służą, jak i kiedy się je wypełnia?
- Termin wykonania pracy geodezyjnej (kartograficznej), czy można „przedłużyć” pracę?
- Czym różni się weryfikacja od kontroli? Nowe zasady przyjmowania dokumentacji do PZGIK, kto może dokonywać weryfikacji? Odmowa przyjęcia materiałów do PZGIK.
75 minut.
5.Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków m.in.:
- Aktualizacja na wniosek oraz z urzędu, szczegółowe omówienie obu trybów postępowania.
- Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznej i aktualizacja w drodze postępowania administracyjnego.
- Dokumenty będące podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
- Zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
- Orzecznictwo sądowo-administracyjne.
6.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, m.in.:
- Omówienie art 24a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Ustalanie położenia punktów granicznych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- Zakres prac modernizacyjnych, skutki zmian danych ewidencyjnych dla podmiotów ewidencyjnych.
- Wykorzystanie materiałów PZGIK w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów i rejestrów.
7.Inne zagadnienia m.in.:
- Udzielanie informacji z PZGIK, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?
- Art. 22 PGIK po nowelizacji i jego stosowanie w praktyce.
- Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu po zmianach ustawowych.
- Terminy w znowelizowanej ustawie.
- Kary dyscyplinarne i kary pieniężne.
- Kolejne nowelizacje Ustawy po 2014 r.
8.Podsumowanie – próba odpowiedzi na pytanie: jak poradzić sobie z prowadzeniem PZGIK w realiach nowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne?
75 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 10 kwietnia. Cena po 10 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: