PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-11-29

Cena: 559 zł      509 zł

Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja.

Data: 29 listopada 2019, 9:00 - 16:00

Cele i korzyści:
- Zrozumienie procedur wprowadzania organizacji ruchu,
- Zasady wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,
- Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu,
- Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy wprowadzaniu organizacji ruchu,
- Rola projektanta organizacji ruchu we wprowadzeniu organizacji ruchu,
- Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu organizacji ruchu,
- Niezgodność zatwierdzonej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
- Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w stałej organizacji ruchu,
- Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w czasowej organizacji ruchu,
- Egzekwowanie prawidłowego wprowadzenia organizacji ruchu.
- Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.
UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu (tworzenia, wykonywania, projektowania). Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego, stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

W trakcie zajęć wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów czasowej organizacji ruchu.

Adresaci: 
- Projektanci organizacji ruchu,
- Inżynierowie drogownictwa,
- Inżynierowie ruchu drogowego,
- Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
- Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
- Pracownicy wykonawców robót drogowych,
- Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
- Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
- Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
- Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
- Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
- Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Program:
1. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.
2. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.
3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.
a. „Jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu.
b. „Jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu.
c. „Jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu.
d. „Jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.
5. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
7. Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
8. Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu.
a. Organ zarządzający ruchem.
b. Zarząd drogi.
c. Policja.
9. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, wobec których wpłynęły zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu.
10. Elementy zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu:
a. Zawiadamianie przy stałych organizacjach ruchu.
b. Zawiadamiania przy czasowych organizacjach ruchu.
c. Zawiadamianie przy zmiennych organizacjach ruchu.
d. Relacja daty, czasu, miejsca.
11. Sprzeciwy do zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu.
12. Kolizje przy wprowadzeniu organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
13. Komisyjne wprowadzenie organizacji ruchu.
a. Przy udziale projektanta organizacji ruchu.
b. Przy udziale Policji.
c. Przy udziale zarządcy drogi.
d. Przy udziale organu zarządzającego ruchem.
e. Przy udziale innych podmiotów.
14. Tworzenie protokołów z wprowadzenia organizacji ruchu.
15. Niezgodność pomiędzy wprowadzoną organizacją ruchu a zatwierdzoną organizacją ruchu.
16. Możliwości korekty zatwierdzonego projektu organizacji ruchu po jego wprowadzeniu.
17. „Granice ustawowe” korekt we wprowadzonej organizacji ruchu.
18. Zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
19. Odpowiedzialność przy wprowadzeniu organizacji ruchu.
a. Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi.
b. Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem.
c. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu.
d. Odpowiedzialność ubezpieczyciela.
20. Wypadki drogowe a prawidłowość wprowadzenia organizacji ruchu.
21. Umieszczanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zarządcę drogi publicznej/inny podmiot:
a. Bez zatwierdzonej organizacji ruchu.
b. Bez zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu przy zatwierdzonej organizacji ruchu.
c. Bez podstawy prawnej.
22. Regulacje Kodeksu Wykroczeń.
23. Regulacje Kodeksu Karnego.
24. Postępowania sądowe w przypadku nielegalnego umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
25. Wprowadzanie zatwierdzonej organizacji ruchu a decyzja na zajęcie pasa drogowego.
26. Zasady przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.
27. Zasady wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
28. Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu.
29. Skutki braku zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu.
30. Utrata ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
31. Możliwości i sposoby konwalidowania (zalegalizowania) organizacji ruchu, która utraciła ważność.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
32. Półroczna kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.
33. Zasady prowadzenia półrocznej kontroli.
34. Protokół z przeprowadzonej półrocznej kontroli.
35. Zasady formułowania wytycznych dla zarządców dróg przez organy zarządzające ruchem na drodze.
36. Likwidacja nieprawidłowość po dokonanej kontroli wprowadzonej organizacji ruchu na drodze:
a. Dokonanie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
b. Dokonanie naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej.
c. Żądanie umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
37. Terminy usuwania nieprawidłowości.
38. Notyfikacja usuwanych nieprawidłowości.
39. Zasady usuwania nieprawidłowości.
40. Nieprawidłowości zatwierdzonej organizacji ruchu niemożliwe do usunięcia na drodze.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 15 listopada. Cena po 15 listopada to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: