PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Sprawozdanie Forum Sekretarzy - Kadencja 2011-2014

Forum Sekretarzy funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 roku. Mija zatem piąta kadencja samorządu (1996-1999, 2000-2003, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014), której towarzyszy funkcjonowanie Forum.

Organizacja i funkcjonowanie Forum

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swego istnienia. Powołane zostało dzięki inicjatywie grupy Sekretarzy. Wzajemne relacje między członkami Forum Sekretarzy a FRDL reguluje umowa zawierana zwykle na okres jednej kadencji samorządu.

Działalnością Forum kieruje, wybierany przez członków Zarząd Forum w składzie:
Tomasz Skibicki – przewodniczący
Cezary Parzychowski – wiceprzewodniczący
Danuta Szczepanik - sekretarz
Renata Mazur - członek zarządu
Alina Moreń – członek zarządu (do listopada 2013)


Ze strony FRDL koordynacją pracy Forum zajmuję się Zespół Centrum Mazowsze.

Trochę liczb

Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, co oznacza, że w czasie trwania kadencji jest możliwość w każdej chwili przystąpić do Forum lub z niego wystąpić. W latach 2011-2014 w Forum uczestniczyło 94-119 Sekretarzy. W skali całej kadencji więcej osób przystąpiło do tego gremium niż zrezygnowało.

W 2011 roku - Forum liczyło: 94 sekretarzy
W 2012 roku -Forum liczyło: 117 sekretarzy
W 2013 roku - Forum liczyło: 114 sekretarzy
W 2014 roku - Forum liczyło: 119 sekretarzy

Struktura jednostek samorządu terytorialnego, które zaangażowały swoich Sekretarzy w spotkania Forum, stan na sierpień 2014 roku:

15 - Powiatów
104 - Miast/Gmin

Liczba członków Forum, stan na dzień 31 sierpnia 2014 r. wynosiła 119 osób.

W omawianym okresie członkowie Forum spotkali się 41 razy, a ponieważ niektóre spotkania były kilkudniowe, łącznie stanowi to 51 dni szkoleniowych (2908 osobodni). W obecnej kadencji udało nam się zorganizować więcej spotkań niż w minionej 2007-2010. Przyjęliśmy zasadę, że spotkania są organizowane 1 w miesiącu bez wyjątku , jeśli część członków nie mogło skorzystać ze szkoleń wyjazdowych wówczas dla tej grupy organizowane były spotkania 1 dniowe w Warszawie.

Działalność podstawowa – szkolenia

Szkolenia dla Sekretarzy prowadzone były Warszawie – i to były spotkania jednodniowe, jak również spotkania wyjazdowe : dwudniowe i trzydniowe które organizowane były w różnych ciekawych miejscach:
2011 - byliśmy z Forum w Zamościu oraz we Lwowie i nad Zegrzem.
2012 - byliśmy w Augustowie i Wilnie oraz na Mazowszu w Grębiszewie.
2013 - byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą oraz zwiedziliśmy Bratysławę i Wiedeń.
2014 - byliśmy w Mikołajach na Mazurach.

Tematy omawiane na spotkaniach Forum związane były z problematyką żywo interesującą Sekretarzy. Były to zarówno spotkania związane z nowelizacją prawa samorządowego, interpretacją przepisów prawa, rolą i zadaniami Sekretarza w urzędzie, organizacji pracy urzędu, jak również doskonaleniem umiejętności zarządzania i wzajemnych relacji i komunikacji.
Równie ważne były kontakty nieformalne, które nawiązały się w grupie Sekretarzy, wzajemna wymiana doświadczeń i często wspólne dochodzenie do pewnych rozwiązań.
FRDL Centrum Mazowsze starał się pełnić rolę wspierającą Sekretarzy w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej pracy w urzędach.

Lista szkoleń, które zostały zorganizowane w latach 2011-2014

Rok 2011:
• Nowa instrukcja kancelaryjna
• Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
• Najnowsze zmiany w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian,
• Odpowiedzialność majątkowa urzędników i innych grup pracowników samorządów
• Zlecanie zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
• Zmiany przepisów prawnych w zakresie dotyczącym nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
• Oceny pracownicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych wewnątrzzakładowych aktów prawnych.
• Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych,
• Zarządzanie Ryzykiem / Psychologia w zarządzaniu

Rok 2012:
• Prawo Zamówień Publicznych – nieprawidłowości w realizacji procedur w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
• Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
• Stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt
• Stosowanie przepisów KPA w praktyce urzędniczej
• Zasady tworzenia prawa w JST
• Zarządzanie w administracji publicznej- wyjazdowe
• Zlecanie zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
• Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
• Naturalność i charyzma czyli sztuka profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych-wyjazdowe
• Zarządzanie personelem
• Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian w ustawie proponowanych do wprowadzenia przez GIODO w 2013 r.

Rok 2013:

• Dostęp do informacji publicznej w praktyce administracyjnej
• Przegląd samorządowego prawa pracy w 2013 roku
• Przygotowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
• Nowa Instrukcja Kancelaryjna – obieg dokumentów w urzędzie
• Konferencja inaugurująca projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” wspólnie z Mai,
• Savoir-vivre w urzędzie i na co dzień – wyjazdowe
• Wyjazd Bratysława Wiedeń
• Zarządzanie sobą w czasie
• Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów oraz zasady jej ujęcia w księgach rachunkowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w 2013 roku,
• Asertywna obsługa klienta,

Rok 2014:
• Pełnomocnictwa i upoważnienia w administracji publicznej,
• Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego,
• Zadania gmin w przygotowaniu wyborów w JST w 2014 roku w oparciu o przepisy Kodeksu Wyborczego,
• Wybrane praktyczne aspekty Prawa Zamówień Publicznych,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego - Nowelizacje 2013 - 2014,
• Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – wyjazdowe
• Prawidłowe tworzenie aktów prawnych - zasady techniki prawodawczej,
• System oceniania w administracji publicznej - aspekty praktyczne,
• Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjne

Konsultacyjna rola Forum

Przedstawiciele Forum mają potrzebę wypowiadania się na tematy związane z ustawodawstwem regulującym funkcjonowanie samorządu, a zwłaszcza ich kompetencji i zadań.
Informacje nt. Forum zamieszczone są na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.mazowsze.pl

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: