PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

STATUT
„Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego"
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Forum nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

Forum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Forum może prowadzić działania poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4.

Celami działania Forum są:
1) doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego;
2) prezentowanie opinii Członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji
i organizacji,
3) wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
4) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum ;
5) wzajemne wsparcie Członków Forum;
6) promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

§ 5.

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
1) spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, seminaria i konferencje;
2) wyjazdy studyjne;
3) prowadzenie internetowej grupy dyskusyjnej;
4) wyrażanie stanowiska w sprawie obowiązujących aktów prawnych;
5) opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;
6) prowadzenie działalności informacyjnej;
7) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum;
8) inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;

§ 6.

Realizacja zadań Forum finansowana jest z opłat wnoszonych przez Członków lub dotacji uzyskanych na ten cel.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM

§ 7.

Członkami Forum zostają sekretarze gmin i powiatów na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej i po podpisaniu umowy.

§ 8.

Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum;
2) korzystać z materiałów informacyjnych Forum;
3) wybierać i być wybieranym do organów Forum;
4) uczestniczyć w internetowej grupie dyskusyjnej Członków Forum;
5) zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz posiedzeń organów Forum.

§ 9.

Do obowiązków Członka Forum należy:
1) uczestnictwo w realizacji celów Forum;
2) przestrzeganie postanowień Statutu;

§ 10.

Członkostwo ustaje w razie:
1) wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji;
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu.

§ 11.

FRDL w porozumieniu z Zarządem Forum lub Zarząd Forum mogą zaprosić do uczestnictwa
w pracach Forum osoby spoza jego Członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 12.

Organowi Forum są:
1) Walne Zebranie Członków Forum;
2) Zarząd Forum.

§ 13.

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL przynajmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie w obecności co najmniej ¼ Członków Forum .

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;
2) podejmowanie uchwał, postanowień i decyzji w zakresie celów Forum;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie statutu i jego zmian;
7) uchwalanie wysokości kosztów kształcenia ustawicznego

§ 15.

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3-6 osób.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zarządu.
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, kończy się jednak nie później niż 1 miesiąc po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych.

§ 16.

Do kompetencji Zarządu należą:
1) przedkładanie do Fundacji propozycji tematów spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Fundacji.
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) rozpatrywanie wniosków Członków Forum;
5) reprezentowanie Forum na zewnątrz;
6) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;
7) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 17.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
4. Na wniosek min. 3 Członków Zarządu Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie w ciągu 1 miesiąca.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić głosowanie tajne.
6. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18.

1. Do kompetencji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze należy:
1) prowadzenie niezbędnej dokumentacji Forum;
2) inicjowanie spotkań Forum;
3) organizowanie pracy organów Forum;
4) prowadzenie obsługi księgowo - finansowej Forum w ramach księgowości Fundacji;
2. Fundacja ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i instytucji krajowych
i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum.

§ 19.

Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w drodze decyzji Fundacji w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż
6 miesięcy.

§ 20.

Uchwały, postanowienia lub decyzje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL.

Warszawa, marzec 2012 r.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: