PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

PROPOZYCJA STATUTU

„Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.

§ 2
Forum nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
Forum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na terenie województwa mazowieckiego i skupia przedstawicieli realizujących zadania oświatowe.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4
Celami działania Forum są:
1. Doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania systemu oświaty;
2. Prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji
i organizacji;
3. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
4. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Forum;
5. Wzajemne wsparcie członków Forum;
6. Promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

§ 5
Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, seminaria i konferencje;
2. Dyskusje problemowe;
3. Wyjazdy studyjne;
4. Wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych;
5. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum;
6. Prowadzenie działalności informacyjnej
7. Doraźne wspieranie członków Forum w rozwiazywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją.

§ 6
Realizacja zadań Forum pokrywana jest z opłat wnoszonych przez członków lub dotacji na ten cel uzyskanych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM

§ 7
Członkami Forum są pracownicy oświaty przyjęci na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej.
§ 8
Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej deklaracji uczestnictwa
w Forum i deklaracji zgłaszającej organizacji lub jednostki administracji publicznej.
§ 9
Członek Forum ma prawo:
1. Uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum;
2. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum;
3. Wybierać i być wybieranym do organów Forum;
4. Zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz do organów Forum.

§ 10
Do obowiązków członka Forum należy:
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum;
2. Przestrzeganie postanowień Statutu;
3. Terminowe opłacanie ustalonych kosztów kształcenia ustawicznego;
4. Wpłaty wnoszone są na zasadach określonych przez Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11
Członkostwo w Forum ustaje w razie:
1. Wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji;
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu.
§ 12
FRDL lub Zarząd Forum mogą zaprosić do uczestnictwa w pracach Forum osoby spoza jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 13
Władzami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków Forum;
2. Zarząd Forum.

§ 14
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków;
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków;
3. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje problemowe oraz określać zakres i tryb ich działania.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;
2. Podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum;
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
4. Powoływanie i odwoływanie Zarządu;
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6. Uchwalanie zmian w statucie;
7. Rozpatrywanie wniosków członków Forum.

§ 16
1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3 – 5 osób.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu;
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata;
5. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.

§ 17
Do kompetencji Zarządu należą:
1. Przedkładanie do FRDL propozycji tematów spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Forum;
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. Reprezentowanie Forum na zewnątrz;
5. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;
6. Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby. Przewodniczy im Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący;
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić głosowanie tajne.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków;
2. Do uchwalenia Statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów za, to jest 50% +1 aktualnego;
3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 20

Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub w drodze decyzji FRDL w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 21
Uchwały, postanowienia lub rezolucje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL.


Warszawa, 1 stycznia 2018 r.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: