PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Szkolenia zrealizowane w ramach Forum Skarbników w latach 2010-2015

Rok 2015

- Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli. Uprawnienia jednostek kontrolowanych
- Specyfika VAT w JST w 2015 roku
- Zasady finansowania oraz pozyskiwanie funduszy UE w nowym okresie programowania 2014-2020
- Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany w 2015 rok
- Wystąpienia publiczne w pracy urzędnika
- Wydatkowanie subwencji oświatowej na uczniów z niepełnosprawnością. Sprawozdawczość i kontrola finansowa szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem art.32 ustawy okołobudżetowej

Rok 2014

- Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok.
- Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 r. oraz bieżące: rachunkowe i podatkowe problemy w rozliczaniu VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
- Skonsolidowany bilans
- Trening twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów
- Egzekucja administracyjna należności pieniężnych. prawa i obowiązki wierzyciela w świetle najnowszych zmian
- Przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet na 2015 rok
- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok

Rok 2013

- Sprawozdawczość finansowa i budżetowa za 2012
- Windykacja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w JST
- Wieloletnia prognoza finansowa
- Ustawa o sporcie – wspieranie klubów sportowych
- Komunikacja Interpersonalna
- Pomoc publiczna dla przedsiębiorców udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego
- Konsekwencje uchwały NSA (sygn. I FPS 1/13) w rozliczaniu podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki budżetowe
- Prawne ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego po zmianach
- prawidłowe tworzenie aktów prawnych zasady techniki prawodawczej

Rok 2012

- Efektywność zawodowa i osobista
- Planowanie budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem WPF
- Podatek Vat w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i ich Jednostkach Organizacyjnych - nowe regulacje i aktualne problemy
- Udzielanie dotacji z budżetów samorządów – aktualne problemy
- Dyscyplina finansów publicznych – poszerzenie zakresu odpowiedzialności skarbników i głównych księgowych, nowe rodzaje czynów nagannych, zmienione zasady odpowiedzialności
- Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
- VAT w JST 2012 – aktualności w podatku VAT oraz zmiany obowiązujące od 2012 roku
- Wybrane zagadnienia rachunkowości jednostek samorządowych w świetle zmian rozporządzenia z 19 stycznia 2012 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont
- Doświadczenia gminy Legionowo przy organizacji Systemu Gospodarki Odpadami zgodnego ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Rok 2011

- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2010, inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów oraz zasady jej ujęcia w księgach rachunkowych, zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych
- Zasady normujące gospodarkę finansowa i rachunkowość budżetową w 2011 roku z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości oraz plan kont w jednostkach budżetowych według rozporządzenia MF z 5 lipca 2010
- Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- Ewidencja środków z UE, najczęstsze błędy i prawidłowe zapisy w wydatkowaniu środków z UE przez samorządy
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
- Budżetowanie zadaniowe – narzędzie zwiększające efektywność zarządzania finansami publicznymi i jego związek z kontrolą zarządczą
- Kształtowanie rozwoju zawodowego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
- Budżet i wieloletnia prognoza finansowa na 2012 rok
- Sprawozdawczość budżetowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych za rok 2011

Rok 2010

- Wydatki Strukturalne w Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
- Rozliczenie VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
- Ewidencja księgowa, planowanie i sprawozdawczość budżetowa środków z Unii Europejskiej
- Stres – sposoby skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- Kontrola Zarządcza w urzędach gmin i ich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem nowej ustawy o finansach publicznych
- W zgodzie ze sobą i innymi czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty i dochodzić do konsensusu
- Księgowe zasady rozliczania środków unijnych w jst
- Rachunkowość podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gmina od 2010 r. - z uwzględnieniem zasad nowej ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń dot. rachunkowości budżetowej

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: