PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

STATUT
„Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego”
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.


§ 2

Forum nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

Forum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Forum może prowadzić działalność również poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 4

Celami działania Forum są:
1. Doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego;
2. Prezentowanie opinii członków forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji,
3. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
4. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków forum
5. Wzajemne wsparcie członków forum
6. Promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

§ 5

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, seminaria i konferencje;
2. Wyjazdy studyjne;
3. Wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych;
4. Opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;
5. Prowadzenie działalności informacyjnej;
6. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami forum;
7. Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów forum

Realizacja zadań Forum pokrywana jest z opłat wnoszonych przez członków lub dotacji na ten cel uzyskanych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM
§ 6

Członkami Forum są skarbnicy/głowni księgowi gmin i powiatów, przyjęci na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej.

§ 7

1. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie do FRDL imiennej, deklaracji uczestnictwa w Forum.

§ 8

Członek Forum ma prawo:
1. Uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum;
2. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum;
3. Wybierać i być wybieranym do organów Forum;
4. Zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz do organów Forum

§ 9

Do obowiązków członka Forum należy:
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum
2. Przestrzeganie postanowień Statutu
3. Terminowe opłacanie ustalonych kosztów kształcenia ustawicznego
4. Wpłaty wnoszone są na zasadach określonych przez Uchwały Walnego Zgromadzenia

§ 10

Członkostwo ustaje w razie:
1. Wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu.

§ 11

1. FRDL lub Zarząd Forum mogą zaprosić do uczestnictwa w pracach Forum osoby spoza jego członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 12

Władzami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków Forum.
2. Zarząd Forum.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków.
3. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje problemowe oraz określać zakres i tryb ich działania.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o wysokości miesięcznej opłaty za szkolenia.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;
2. Podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum;
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
4. Powoływanie i odwoływanie Zarządu;
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Uchwalanie zmian w statucie;
7. Rozpatrywanie wniosków członków Forum;

§ 15

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3 – 5 osób.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
5. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Przedkładanie do FRDL propozycji tematów spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Forum;
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. Reprezentowanie Forum na zewnątrz;
5. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;
6. Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, przewodniczy im Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić głosowanie tajne.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 19

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jako inicjator utworzenia Forum, zobowiązuje się wobec Forum do następujących świadczeń w ramach własnej działalności statutowej :
A/ pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla działalności Forum poprzez koordynatora;
B/prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Forum;
C/gromadzenia funduszy pochodzących ze składek za szkolenia członków Forum z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Forum w tym w szczególności :
- opłat pocztowych i telekomunikacyjnych ,
- wynajmu sal na potrzeby spotkań Forum,
- honorariów, kosztów podróży i noclegów wykładowców i ekspertów,
- zakupu materiałów biurowych,
- powielania materiałów,
- kosztów prowadzonej działalności promocyjnej i informacyjnej Forum
- wyżywienia członków podczas spotkań Forum,
- kosztów funkcjonowania koordynatora.;
2. FRDL ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum.

§ 20

Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub w drodze decyzji FRDL w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 21

Uchwały, postanowienia lub rezolucje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL.


Warszawa, styczeń 2011 r.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: