PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Przeprowadzanie badań, analiz, opracowywanie diagnoz:

 • Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.

szczegóły oferty...

 • Badanie potrzeb i popytu na ofertę instytucji kultury

Badanie potrzeb i popytu na ofertę instytucji kultury pozwala na lepsze poznanie oczekiwań odbiorców a więc lepsze dopasowanie oferty kulturalnej (rodzaj, ilość, jakość). Dzięki badaniu wiemy także jak nasza oferta prezentuje się na tle kraju i regionu. Obie informacje są bardzo pomocne podczas starania się o fundusze na przywrócenie funkcji kulturalnych Domom Kultury np. z RPO.

szczegóły oferty...

 • Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru

Opracowanie syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, uwzględniającego endogeniczne i egzogeniczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na tle innych, konkurencyjnych obszarów. Wskazanie wiodących potencjałów inwestycyjnych obszaru (dziedzin, w których obszar wykazuje przewagę konkurencyjną)
Ocena atrakcyjności może być realizowana dla gmin i powiatów.

szczegóły oferty...

 • Diagnoza i delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych

Analiza uwarunkowań wewnętrznych podmiotów tworzących MOF (sfera gospodarcza, społeczna, infrastrukturalna, środowiskowo-przestrzenna), analiza w zakresie powiązań komunikacyjnych, gospodarczych, społecznych, usług komunalnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi MOF, analiza wyzwań i potencjałów rozwoju MOF, Analiza SWOT, analiza trendów rozwojowych, wnioski i rekomendacje. Opcjonalnie oferta obejmuje opracowanie kwestionariusza ankiety oraz spotkanie warsztatowe.

szczegóły oferty...

 • Ocena atrakcyjności i konkurencyjności np. produktów turystycznych i inwestycyjnych (Analiza Portfelowa GE)

Syntetyczna diagnoza. Wybór produktów będących przedmiotem analizy, wybór zmiennych, według których będą oceniane produkty atrakcyjność rynku, konkurencyjność subproduktu, wybór czynników oceny atrakcyjność rynku (np. wzrost popytu) i konkurencyjność subproduktu (np. dostępność komunikacyjna, wizerunek), wybór wag i skali ocen czynników. Konstrukcja macierzy, wybór produktów które powinny być rozwijane. W ramach działań przewidziane są opcjonalnie dwa warsztaty, które pomogą w doprecyzowaniu wyboru czynników oceny (warsztat nr 1) oraz nadaniu wag i ocenie poszczególnych czynników (warsztat nr 2).

szczegóły oferty...

 • Ocena potencjału eksportowego powiatu, subregionu, regionu

Diagnoza potencjału eksportowego JST, analiza aktualnych tendencji w zakresie internacjonalizacji lokalnego systemu ekonomicznego, analizy struktury geograficznej i produktowej eksportu, identyfikacja potencjalnych specjalizacji eksportowych JST (ujęcie branżowe), opracowanie planu rozwoju potencjału eksportowego JST.

szczegóły oferty...

 • Ocena efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji publicznych

Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych) m.in.: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. Ocena skutków dla społeczeństwa wygenerowanych przez projekt w odniesieniu do niezbędnych nakładów. Analiza finansowa, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, prognoza kosztów eksploatacyjnych, planowane przychody i koszty, przewidywane rachunki zysków i strat, bilanse i przepływy gotówkowe, plan amortyzacji środków trwałych, zdyskontowane przepływy pieniężne.

szczegóły oferty...

 • Ewaluacja programów, planów i strategii

Ewaluacja dotyczy następujących elementów:
• ewaluację programów, planów i projektów;
• badania problemów społeczności lokalnych mające na celu zarówno diagnozę, jak i zidentyfikowanie istniejących szans i zagrożeń oraz opracowywanie skutecznych strategii działania;
• doradztwo przy planowaniu i realizacji ewaluacji, tworzeniu narzędzi badawczych, analizowaniu danych oraz przygotowywaniu raportów.

szczegóły oferty...

  zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

  zobacz także www.frdl.org.pl

  Newsletter

  Podaj email:

  zaproponuj temat szkolenia

  fundacja mazowsze sugestie

  zaproponuj temat szkolenia

  Zaproponuj temat szkolenia

  i uzyskaj rabat 50%*

  * Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

  Captcha

  Przepisz kod z obrazka: