PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Strategie, programy - oferta:

 • Strategia Rozwoju Gminy/Powiatu

Rozwój lokalny to coś więcej niż lokalny rozwój gospodarczy. Sam wzrost ekonomiczny nie gwarantuje bowiem rozwoju lokalnej wspólnoty – nie musi przyczyniać się do redukcji biedy, zmniejszenia wykluczenia społecznego czy ograniczenia skali występujących problemów społecznych. Co więcej - nie zawsze oznacza on poprawę warunków bytowych mieszkańców czy wzrost jakości usług, z których korzystają. W konsekwencji sam rozwój gospodarczy nie zawsze oznacza lepszą jakość życia. Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego (w tym do aktualizacji istniejących strategii) opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych (a zatem niejako „wewnętrznym” dokumentem urzędu samorządowego), ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

szczegóły oferty...

 • Strategiczna oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).

szczegóły oferty...

 • Program ochrony środowiska dla gminy/powiatu

Opracowanie/aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tj. z 2013, poz. 1232 ze zm.)

szczegóły oferty...

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej (określony wytycznymi NFOŚiGW)

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy obejmuje następujący zakres:
1) Stworzenie baz danych informacji nt. gospodarki energią w mieście w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych;
2) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy;
3) Opracowanie elementów aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy;
4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy oraz jednostek organizacyjnych nt. PGN-u;

szczegóły oferty...

 • Opracowanie/aktualizacja miejskich programów rewitalizacyjnych

Opracowanie miejskiego programu rewitalizacji obejmuje następujący zakres:
1) Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście
2) Odwołanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-gospodarczo-społecznego miasta
3) Założenia lokalnego programu rewitalizacji miasta
4) Wykaz planowanych działań
5) Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa
6) Plan finansowy
7) Wdrażanie i aktualizacja miejskiego programu rewitalizacji
8) Monitoring i ewaluacja miejskiego programu rewitalizacji

szczegóły oferty...

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Opracowanie gminnej/powiatowej strategii problemów społecznych obejmuje następujące elementy:
1) Diagnoza stanu obecnego
2) Wskazanie celów strategicznych, operacyjnych oraz obszarów działań
3) Wskazanie metod realizacji celów
4) Monitoring i ewaluacja strategii

szczegóły oferty...

 • Strategia promocji gminy/powiatu

Strategia promocji gminy/powiatu obejmuje opracowanie marketingowego wizerunku układu terytorialnego, dla podniesienia jego atrakcyjności i konkurencyjności. Gmina/powiat uzyskuje...

szczegóły oferty...

 • Program działań antykorupcyjnych w urzędzie

W związku z finalizacją prac nad Ustawą o jawności w życiu ulicznym, oferujemy pomoc w stworzeniu Programu działań korupcyjnych w urzędzie. Program zawiera...

szczegóły oferty...

 

zaufali nam

 • bgk(1).jpg
 • indeks.jpg
 • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
 • logo_minister.jpg
 • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
 • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: