PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Doradztwo strategiczne:

 • Strategia Rozwoju Gminy/Powiatu

Rozwój lokalny to coś więcej niż lokalny rozwój gospodarczy. Sam wzrost ekonomiczny nie gwarantuje bowiem rozwoju lokalnej wspólnoty – nie musi przyczyniać się do redukcji biedy, zmniejszenia wykluczenia społecznego czy ograniczenia skali występujących problemów społecznych. Co więcej - nie zawsze oznacza on poprawę warunków bytowych mieszkańców czy wzrost jakości usług, z których korzystają. W konsekwencji sam rozwój gospodarczy nie zawsze oznacza lepszą jakość życia. Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego (w tym do aktualizacji istniejących strategii) opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych (a zatem niejako „wewnętrznym” dokumentem urzędu samorządowego), ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

szczegóły oferty...

 • Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).

szczegóły oferty...

 • Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy/powiatu

Opracowanie/aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tj. z 2013, poz. 1232 ze zm.)

szczegóły oferty...

 • Opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej (określony wytycznymi NFOŚiGW)

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy obejmuje następujący zakres:
1) Stworzenie baz danych informacji nt. gospodarki energią w mieście w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych;
2) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy;
3) Opracowanie elementów aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy;
4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy oraz jednostek organizacyjnych nt. PGN-u;

szczegóły oferty...

 • Opracowanie/aktualizacja miejskich programów rewitalizacyjnych

Opracowanie miejskiego programu rewitalizacji obejmuje następujący zakres:
1) Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście
2) Odwołanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-gospodarczo-społecznego miasta
3) Założenia lokalnego programu rewitalizacji miasta
4) Wykaz planowanych działań
5) Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa
6) Plan finansowy
7) Wdrażanie i aktualizacja miejskiego programu rewitalizacji
8) Monitoring i ewaluacja miejskiego programu rewitalizacji

szczegóły oferty...

 • Opracowanie/aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych

Opracowanie gminnej/powiatowej strategii problemów społecznych obejmuje następujące elementy:
1) Diagnoza stanu obecnego
2) Wskazanie celów strategicznych, operacyjnych oraz obszarów działań
3) Wskazanie metod realizacji celów
4) Monitoring i ewaluacja strategii

szczegóły oferty...

 • Przygotowywanie modeli współpracy z inwestorami zewnętrznymi

Opracowanie „szytego na miarę” konkretnej JST modelu współpracy inwestorskiej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, przy uwzględnieniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia, zamierzonego zaangażowania stron oraz kanałów pozyskiwania finansowania.

szczegóły oferty...

 

 • Klimat inwestycyjny i strategie przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ)

Ewaluacja klimatu inwestycyjnego JST uwzgledniająca wszystkie kluczowe determinanty lokalizacji (czynniki twarde i miękkie), określenie potencjału lokalizacji do absorpcji BIZ, analiza strategiczna JST w kontekście przyciągania BIZ; opracowanie dedykowanej strategii przyciągania lokalnie BIZ z elementami marketingu terytorialnego oraz marketingu inwestycyjnego.

szczegóły oferty...

 • Strategie rozwoju wybranych branż w regionie

Diagnoza branży, ocena potencjału branży na tle innych branż w regionie i tej samej branży w innych regionach, analiza SWOT, PEST, określenie wizji, celów strategicznych, priorytetów i zadań strategicznych (wraz z syntetycznym ich opisem), wskazanie źródeł finansowania, dobór wskaźników oceny realizacji strategii zgodnie z zasadą SMART. Warsztaty, panel ekspertów, badania ankietowe.

szczegóły oferty...

  zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

  zobacz także www.frdl.org.pl

  Newsletter

  Podaj email:

  zaproponuj temat szkolenia

  fundacja mazowsze sugestie

  zaproponuj temat szkolenia

  Zaproponuj temat szkolenia

  i uzyskaj rabat 50%*

  * Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

  Captcha

  Przepisz kod z obrazka: