PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - oferta:

Zgodnie z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 84, poz. 712) zwanej dalej uozppr oraz art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą OOŚ, Strategia Rozwoju wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zasadniczym elementem tej oceny jest opracowanie zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy OOŚ, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju. Pierwszym etapem postępowania w sprawie strategicznej oceny jest uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. W związku z tym, opracowujący projekt dokumentu dokonuje uzgodnień z właściwymi organami:

1. Regionalnym dyrektorem ochrony środowiska- zgodnie z art. 57 pkt 2
2. Państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym- zgodnie z art.58 pkt 2.

Uzgodnienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.
Następnym etapem postępowania jest opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju. Prognoza musi zawierać następujące elementy:

• analiza projektu dokumentu,
• analiza i ocena istniejącego stanu środowiska,
• charakterystyka oddziaływania na środowisko,
• możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego,
• prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne dla środowiska działania,
• przedstawienie rozwiązań alternatywnych,
• metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy,
• metody analizy skutków realizacji dokumentu,
• streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Kolejnym etapem jest opiniowanie Strategii Rozwoju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinię przygotowują organy poprzednio sporządzające uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Równolegle z opiniowaniem przez wskazane organy powinien nastąpić tzw. etap udział społeczeństwa. Do publicznej wiadomości powinny zostać podane następujące informacje o:

• przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
• możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, prognozą i dostępnymi, na tym etapie strategicznej oceny, stanowiskami innych organów oraz o miejscu, w którym są one wyłożone do wglądu
• możliwości składania uwag i wniosków,
• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz o co najmniej 21-dniowym terminie ich składania,
• organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Cena: indywidualnie ustalana po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego

Kontakt w sprawie oferty:

Marlena Skrzypczak
Specjalista ds. doradztwa

tel. 22 351 03 09
e-mail: marlena.skrzypczak@frdl.org.pl

Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Mazowsze
Tel. 22 35 193 26
e-mail: marcin.wielgus@frdl.org.pl

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: